Sony Xperia Z3 Compact - Sắp xếp tin nhắn

background image

Sắp xếp tin nhắn

Cách xóa một tin nhắn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn vào biểu tượng màn hình Ứng dụng , sau đó tìm và
nhấn vào biểu tượng Nhắn tin .

2

Nhấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn bạn muốn xóa.

3

Chạm và giữ tin nhắn bạn muốn xóa, nhấn , sau đó nhấn Xóa.

Cách xóa cuộc trò chuyện

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn , sau đó nhấn Xóa cuộc trò chuyện.

3

Đánh dấu các hộp kiểm cho các cuộc trò chuyện mà bạn muốn xóa, sau đó
nhấn > Xóa.

Cách đánh dấu sao cho tin nhắn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn vào cuộc trò chuyện bạn muốn mở.

3

Chạm và giữ vào tin nhắn bạn muốn đánh dấu sao, sau đó nhấn Thêm sao.

4

Để bỏ dấu sao của tin nhắn, hãy chạm và giữ trên tin nhắn được đánh dấu sao,
sau đó nhấn Xóa sao.

Cách xem tin nhắn được đánh dấu sao

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn , sau đó nhấn Thư được đánh dấu sao.

3

Tất cả các tin nhắn được đánh dấu sao sẽ hiển thị trong một danh sách.

85

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách tìm kiếm tin nhắn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn .

3

Nhập các từ khóa tìm kiếm của bạn. Các kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị trong
danh sách.