Sony Xperia Z3 Compact - Báo thức và đồng hồ

background image

Báo thức và đồng hồ

Bạn có thể đặt một hoặc nhiều báo thức và sử dụng bất kỳ âm thanh nào được lưu
trong thiết bị làm tín hiệu báo thức. Báo thức sẽ không kêu nếu thiết bị của bạn đang
tắt.
Định dạng thời gian báo thức được hiển thị giống với định dạng bạn chọn cho cài đặt
thời gian chung, như 12 giờ hoặc 24 giờ.

135

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

1

Truy cập màn hình chủ của báo thức

2

Xem đồng hồ thế giới và điều chỉnh cài đặt

3

Truy cập chức năng đồng hồ bấm giờ

4

Truy cập chức năng hẹn giờ

5

Xem tùy chọn

6

Mở cài đặt ngày và giờ cho đồng hồ

7

Bật hoặc tắt báo thức

8

Thêm báo thức mới

Cách đặt một báo thức mới

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Đồng hồ.

3

Nhấn .

4

Nhấn Thời gian và chọn giá trị mong muốn.

5

Nhấn OK.

6

Sửa các cài đặt báo thức khác, nếu muốn.

7

Nhấn Lưu.

Cách báo lại khi báo thức kêu

Nhấn Báo lại.

Cách tắt báo thức khi báo thức kêu

Kéo sang phải.

Để tắt báo thức đang kêu, bạn có thể kéo thanh trạng thái xuống để mở bảng Thông báo, sau
đó nhấn .

Cách sửa báo thức hiện có

1

Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.

2

Thực hiện các thay đổi bạn muốn.

3

Nhấn Lưu.

Cách bật hoặc tắt báo thức

Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó kéo thanh trượt bên cạnh báo thức
sang vị trí bật hoặc tắt.

Cách xóa báo thức

1

Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó chạm và giữ báo thức mà bạn muốn
xóa.

2

Nhấn Xóa báo thức, sau đó nhấn .

136

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách cài nhạc chuông cho báo thức

1

Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn
sửa.

2

Nhấn Âm báo thức và chọn một tùy chọn hoặc nhấn và chọn một tập tin âm
nhạc.

3

Nhấn Hoàn thành, sau đó nhấn Lưu.

Để biết thêm thông tin về cách điều chỉnh âm lượng báo thức, hãy xem Cài đặt âm lượng trên
trang 54.

Cách điều chỉnh mức âm lượng cho báo thức

1

Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.

2

Kéo thanh trượt âm lượng bên dưới Âm lượng báo thức đến vị trí mong
muốn.

3

Nhấn vào Lưu.

Cách đặt báo thức lặp lại

1

Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.

2

Nhấn Lặp lại.

3

Đánh dấu các hộp kiểm cho những ngày mong muốn, sau đó nhấn OK.

4

Nhấn Lưu.

Cách kích hoạt chức năng rung cho báo thức

1

Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.

2

Đánh dấu hộp kiểm Rung .

3

Nhấn Lưu.

Cách đặt hoạt động phím cạnh

1

Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, rồi chọn báo thức mà bạn muốn chỉnh sửa.

2

Nhấn vào Thao tác với phím bên, rồi chọn hoạt động mong muốn của phím
cạnh khi được bấm trong khi báo thức.

3

Nhấn vào Lưu.

137

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.