Sony Xperia Z3 Compact - Sử dụng nhật ký cuộc gọi

background image

Sử dụng nhật ký cuộc gọi

Trong nhật ký cuộc gọi, bạn có thể xem các cuộc gọi bị nhỡ , cuộc gọi đã nhận và
cuộc gọi đã quay số .

Cách mở nhật ký cuộc gọi

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn .

Cách xem các cuộc gọi nhỡ

1

Khi có cuộc gọi nhỡ, xuất hiện trên thanh trạng thái. Kéo thanh trạng thái
xuống dưới.

2

Nhấn Cuộc gọi nhỡ.

Cách gọi đến một số từ nhật ký cuộc gọi

Nhấn vào số.

Để chỉnh sửa số trước khi gọi, chạm và giữ số trong nhật ký cuộc gọi, rồi nhấn vào Sửa số
trước khi gọi
.

72

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thêm số từ nhật ký cuộc gọi vào danh bạ

1

Chạm và giữ vào số được hiển thị trong nhật ký cuộc gọi, rồi nhấn vào Thêm
vào liên hệ
.

2

Chọn liên lạc hiện có mà bạn muốn thêm số hoặc nhấn vào Tạo liên lạc mới.

3

Sửa thông tin chi tiết của liên lạc, rồi nhấn vào LƯU.

Cách xem các tùy chọn nhật ký cuộc gọi

Khi nhật ký cuộc gọi mở ra, nhấn vào .

Bạn còn có thể truy cập vào cài đặt cuộc gọi chung bằng hướng dẫn ở trên.