Sony Xperia Z3 Compact - Gmail™‎

background image

Gmail™

Nếu có tài khoản Google™, bạn có thể sử dụng ứng dụng Gmail™ để đọc và viết
email.

89

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

1

Xem danh sách tất cả các tài khoản Gmail và thư mục

2

Tìm kiếm email

3

Danh sách email

4

Viết email

Cách tìm hiểu thêm về Gmail™

Khi màn hình ứng dụng Gmail mở, kéo cạnh trái của màn hình sang phải, rồi
tìm và nhấn Trợ giúp.

90

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.