Sony Xperia Z3 Compact - Cài đặt tài khoản email

background image

Cài đặt tài khoản email

Cách gỡ bỏ tài khoản email khỏi thiết bị

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Email.

3

Bấm , sau đó nhấn Cài đặt.

4

Chọn tài khoản bạn muốn gỡ bỏ.

5

Nhấn Xóa tài khoản > OK.

Cách thay đổi tần suất kiểm tra hộp thư đến

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Email.

3

Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt.

4

Chọn tài khoản mà bạn muốn thay đổi tần suất kiểm tra hộp thư đến.

5

Nhấn Tần suất kiểm tra > Tần suất kiểm tra và chọn một tùy chọn.

Cách cài trả lời tự động Không ở Văn phòng trong tài khoản Exchange Active Sync

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn Email.

2

Bấm , rồi nhấn Cài đặt.

3

Chọn tài khoản EAS (Exchange Active Sync) cho trường hợp bạn muốn cài tin
nhắn trả lời tự động Không ở Văn phòng.

4

Nhấn Vắng mặt ở văn phòng.

5

Kéo thanh trượt bên cạnh Vắng mặt ở văn phòng sang bên phải để bật chức
năng.

6

Nếu cần, đánh dấu vào hộp kiểm Đặt khoảng thời gian và cài khoảng thời
gian để tự động trả lời.

7

Nhập tin nhắn Không ở Văn phòng của bạn trong ô nội dung văn bản.

8

Nhấn OK để xác nhận.