Sony Xperia Z3 Compact - Tìm kiếm và xem liên lạc

background image

Tìm kiếm và xem liên lạc

1

Tìm kiếm danh bạ

2

Xem các tùy chọn khác

3

Tab Danh bạ, Mục yêu thích và Nhóm

4

Sửa và xem thông tin liên lạc khẩn cấp và y tế

5

Xem chi tiết liên lạc

6

Chuyển đến liên lạc bắt đầu bằng chữ cái đã chọn

7

Thêm liên lạc

Cách tìm kiếm liên lạc

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nhấn và nhập số điện thoại, tên hoặc thông tin khác vào trường Tìm kiếm
danh bạ
. Danh sách kết quả được lọc khi bạn nhập mỗi ký tự.

78

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách chọn những liên lạc nào sẽ hiển thị trong ứng dụng Danh bạ

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

Bấm , sau đó nhấn Lọc.

3

Trong danh sách hiện ra, hãy đánh dấu chọn và hủy chọn các tùy chọn mong
muốn. Nếu bạn đã đồng bộ hóa danh bạ của mình với một tài khoản đồng bộ
hóa, tài khoản đó sẽ xuất hiện trong danh sách. Để mở rộng danh sách các tùy
chọn khác, hãy nhấn vào tài khoản đó.