Sony Xperia Z3 Compact - Sao lưu danh bạ

background image

Sao lưu danh bạ

Bạn có thể sử dụng thẻ nhớ, thẻ SIM hoặc thiết bị lưu trữ USB để sao lưu danh bạ.
Hãy xem Chuyển danh bạ trên trang 77 để biết thêm thông tin về cách phục hồi danh
bạ vào thiết bị của bạn.

82

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách xuất tất cả danh bạ vào thẻ nhớ

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nhấn , sau đó nhấn Xuất danh bạ > Thẻ SD.

3

Nhấn OK.

Cách xuất danh bạ sang thẻ SIM

Khi bạn xuất danh bạ sang thẻ SIM, không phải mọi thông tin đều có thể được xuất theo. Vấn
đề này là do hạn chế về bộ nhớ trên các thẻ SIM.

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Bấm , sau đó nhấn Xuất danh bạ > SIM.

3

Đánh dấu các liên lạc bạn muốn xuất ra, hoặc nhấn Chọn hết nếu bạn muốn
xuất ra toàn bộ danh bạ.

4

Nhấn Xuất.

5

Chọn Thêm các liên lạc nếu bạn muốn thêm các liên lạc vào danh bạ hiện hữu
trên thẻ SIM, hoặc chọn Thay thế tất cả liên lạc nếu bạn muốn thay thế danh
bạ hiện có trên thẻ SIM.

Cách xuất tất cả các liên lạc sang thiết bị lưu trữ USB

Khi xuất các liên lạc bằng phương thức này, trước tiên bạn phải kết nối thiết bị với một thiết bị
lưu trữ USB, chẳng hạn như ổ đĩa flash hoặc ổ đĩa cứng ngoài, bằng cáp điều hợp USB Host.
Hãy xem Kết nối thiết bị với phụ kiện USB trên trang 123 để biết thêm thông tin về cách kết nối
thiết bị với thiết bị lưu trữ USB.

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nhấn , sau đó nhấn Xuất danh bạ> Bộ nhớ USB.

3

Nhấn OK.

83

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.