Sony Xperia Z3 Compact - Sửa ảnh bằng ứng dụng trình sửa Ảnh

background image

Sửa ảnh bằng ứng dụng trình sửa Ảnh

Bạn có thể sửa và áp dụng các hiệu ứng cho ảnh chụp gốc mà mình đã chụp bằng
camera. Ví dụ: bạn có thể thay đổi hiệu ứng ánh sáng. Sau khi bạn lưu ảnh đã sửa,
phiên bản gốc không thay đổi của ảnh chụp vẫn còn trên thiết bị của bạn.

Cách sửa ảnh chụp

Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau
đó nhấn .

Cách cắt bớt ảnh chụp

1

Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau
đó nhấn .

2

Nếu được nhắc, chọn Trình sửa ảnh.

3

Nhấn > Xén.

4

Nhấn Xén để chọn một từ chọn.

5

Để điều chỉnh khung cắt bớt, hãy chạm và giữ mép của khung cắt bớt này. Khi
các hình tròn ở các mép cạnh biến mất, hãy kéo vào trong hoặc ra ngoài để
chỉnh lại kích cỡ khung đó.

6

Để chỉnh lại kích cỡ tất cả các bên của khung cắt bớt cùng lúc, hãy chạm và
giữ một trong bốn góc. Khi các vòng tròn ở các cạnh biến mất, hãy kéo góc cho
phù hợp.

7

Để di chuyển khung cắt bớt đến một vùng khác trên ảnh chụp, hãy chạm và giữ
bên trong khung, sau đó kéo khung đến vị trí mong muốn.

8

Nhấn

.

9

Để lưu lại một bản sao của ảnh chụp khi bạn cắt xén nó, hãy nhấn Lưu.

Cách áp dụng các hiệu ứng đặc biệt cho ảnh chụp

1

Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ,
sau đó nhấn .

2

Nếu được nhắc, hãy chọn Trình sửa ảnh.

3

Nhấn , sau đó chọn một tùy chọn.

4

Sửa ảnh chụp như mong muốn rồi nhấn Lưu.

Cách điều chỉnh cài đặt ánh sáng cho ảnh

1

Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ,
sau đó nhấn .

2

Nếu được nhắc, hãy chọn Trình sửa ảnh.

3

Nhấn , rồi chọn một tùy chọn và sửa như ý muốn.

4

Để lưu bản sao của ảnh đã sửa, hãy nhấn Lưu.

Cách đặt mức bão hoà màu trong ảnh chụp

1

Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ,
sau đó nhấn .

2

Nếu được nhắc, hãy chọn Trình sửa ảnh.

3

Nhấn , sau đó chọn một tùy chọn.

4

Để lưu bản sao của ảnh đã sửa, hãy nhấn Lưu.