Sony Xperia Z3 Compact - Pagpapadala ng impormasyon ng contact

background image

Pagpapadala ng impormasyon ng contact

Upang maipadala ang iyong business card

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang

Ako.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Ibahagi.

4

Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat at sundin ang mga tagubilin sa

screen.

Upang magpadala ng contact

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang contact na nais mong ipadala ang mga detalye.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Ibahagi.

4

Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat at sundin ang mga tagubilin sa

screen.

Upang magpadala ng maraming mga contact ng minsanan

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .

2

Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Magmarka ng ilan.

3

Markahan ang mga contact na nais mong ipadala, o piliin lahat kung nais mong

ipadala ang lahat ng contact.

4

Tapikin ang , pagkatapos ay pumili ng available na paraan ng paglipat at sundin

ang mga tagubilin na nasa screen.

87

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.