Sony Xperia Z3 Compact - การส่งข้อมูลรายชื่อติดต่อ

background image

การส่งข้อมูลรายชื่อติดต่อ

การส่งนามบัตร

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ แตะ จากนั้นแตะ

2

แตะ

ตัวเอง

3

แตะ จากนั้นแตะ

แชร์

4

เลือกวิธีการโอนข้อมูลที่ใช้ได้ จากนั้นทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ

การส่งรายชื่อ

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ แตะ จากนั้นแตะ

2

แตะรายชื่อที่คุณต้องการส่งรายละเอียด

3

แตะ จากนั้นแตะ

แชร์

4

เลือกวิธีการโอนข้อมูลที่ใช้ได้ จากนั้นทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ

การส่งรายชื่อหลายๆ รายชื่อในครั้งเดียว

1

จาก หน้าจอหลัก ให้แตะที่ แล้วแตะ

2

กด จากนั้นแตะ

มาร์กหลายอัน

3

ทําเครื่องหมายที่รายชื่อที่คุณต้องการส่ง หรือแตะเลือกทั้งหมดถ้าคุณต้องการส่งรายชื่อทั้งหมด

4

แตะ แล้วเลือกวิธีการโอนข้อมูลที่ใช้ได้ จากนั้นทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ

84

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น