Sony Xperia Z3 Compact - การปลุกและนาฬิกา

background image

การปลุกและนาฬิกา

คุณสามารถตั้งค่าการปลุกได้มากกว่าหนึ่งครั้ง และใช้เสียงใดก็ได้ที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณเป็นเสียงปลุก เสียง

ปลุกจะไม่ดังหากอุปกรณ์ของคุณปิดอยู่
รูปแบบเวลาการปลุกที่แสดงจะเหมือนกับรูปแบบที่คุณเลือกในการตั้งค่าเวลาทั่วไป ตัวอย่างเช่น 12 หรือ 24 ชั่วโมง

138

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

1

เข้าสู่หน้าจอหลักของการปลุก

2

ดูนาฬิกาโลกและปรับการตั้งค่า

3

เข้าถึงฟังก์ชันนาฬิกาจับเวลา

4

เข้าถึงฟังก์ชันนาฬิกาตั้งเวลา

5

ดูตัวเลือก

6

เปิดการตั้งค่าวันที่และเวลาของนาฬิกา

7

เปิดหรือปิดการปลุก

8

เพิ่มการปลุกใหม่

การตั้งค่าการปลุกใหม่

1

จากหน้าจอหลักของคุณ แตะ

2

ค้นหาและแตะ

นาฬิกา

3

แตะ

4

แตะ

เวลา และเลือกค่าที่ต้องการ

5

แตะ

ตกลง

6

แก้ไขการตั้งค่าการปลุกอื่นได้ตามต้องการ

7

แตะ

บันทึก

การเลื่อนการปลุกเมื่อมีเสียงดัง

แตะ

เลื่อนปลุก

วิธีปิดการปลุกเมื่อเสียงปลุกดัง

ลาก ไปทางด้านขวา

หากต้องการปิดเสียงการเลื่อนปลุก คุณสามารถลากแถบสถานะเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน จากนั้นแตะ

การแก้ไขการปลุกที่มีอยู่

1

เปิดแอปพลิเคชันการปลุกและนาฬิกา แล้วแตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข

2

เปลี่ยนแปลงตามต้องการ

3

แตะ

บันทึก

วิธีเปิดหรือปิดการปลุก

เปิดแอปพลิเคชันนาฬิกาปลุกและนาฬิกา แล้วลากตัวเลื่อนถัดจากการปลุกไปยังตําแหน่งเปิดหรือปิด

139

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การลบการปลุก

1

เปิดแอปพลิเคชันนาฬิกาปลุกและนาฬิกา แล้วแตะการปลุกที่คุณต้องการลบค้างไว้

2

แตะ

ลบการปลุก แล้วแตะ ใช่

วิธีตั้งเสียงปลุก

1

เปิดแอปพลิเคชันการปลุกและนาฬิกา แล้วแตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข

2

แตะ

เสียงปลุก และเลือกตัวเลือก หรือแตะ แล้วเลือกไฟล์เพลง

3

แตะ

เสร็จ จากนั้นแตะ บันทึก

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับระดับเสียงของการปลุก ดูได้ที่ การตั้งค่าเสียง ในหน้า 55

การปรับระดับเสียงสําหรับการปลุก

1

เปิดแอปพลิเคชันการปลุกและนาฬิกา แล้วแตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข

2

ลากตัวเลื่อนปรับระดับเสียงใต้

ระดับเสียงปลุก ไปยังตําแหน่งที่ต้องการ

3

แตะ

บันทึก

การตั้งค่าการปลุกซํ้า

1

เปิดแอปพลิเคชันการปลุกและนาฬิกา แล้วแตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข

2

แตะ

ปลุกซํ้า

3

ทําเครื่องหมายสําหรับวันที่เกี่ยวข้อง จากนั้นแตะ

ตกลง

4

แตะ

บันทึก

การเปิดใช้งานฟังก์ชันการสั่นสําหรับการปลุก

1

เปิดแอปพลิเคชันการปลุกและนาฬิกา แล้วแตะการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข

2

ทําเครื่องหมายช่องตัวเลือก

สั่น

3

แตะ

บันทึก

การตั้งค่าลักษณะการทํางานของปุ่มด้านข้าง

1

เปิดแอปพลิเคชันการปลุกและนาฬิกา แล้วเลือกการปลุกที่คุณต้องการแก้ไข

2

แตะ

การทํางานของปุ่มข้าง จากนั้นเลือกลักษณะการทํางานที่ต้องการของปุ่มด้านข้างเมื่อถูกกดในระหว่าง

การปลุก

3

แตะ

บันทึก

140

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น