Sony Xperia Z3 Compact - วอยซ์เมล

background image

วอยซ์เมล

หากการสมัครรับบริการของคุณรวมถึงบริการวอยซ์เมล ผู้โทรสามารถฝากข้อความเสียงไว้ให้คุณ เมื่อคุณไม่สามารถ

รับสาย ตามปกติ หมายเลขบริการวอยซ์เมลของคุณจะถูกบันทึกไว้ใน SIM การ์ด หากไม่มี คุณสามารถรับหมายเลข

ได้จากผู้ให้บริการของคุณและป้อนลงไปด้วยตนเอง

วิธีการป้อนหมายเลขวอยส์เมลของคุณ

1

จาก หน้าจอหลัก แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การโทร > ข้อความเสียง > การตั้งค่าข้อความเสียง > หมายเลขข้อความเสียง

3

ป้อนหมายเลขวอยส์เมล

4

แตะ

ตกลง

การโทรเข้าบริการข้อความเสียงของคุณ

1

เปิดแป้นปุ่มกด

2

สัมผัส

1

ค้างไว้จนกว่าหมายเลขข้อความเสียงของคุณโทรออก

ครั้งแรกที่คุณโทรไปยังหมายเลขข้อความเสียงของคุณ โดยปกติระบบฝากข้อความเสียงของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณจะแจ้งให้

คุณตั้งค่าข้อความเสียงของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณจะถูกขอให้บันทึกคําทักทายและตั้งค่ารหัสผ่าน