Sony Xperia Z3 Compact - หน้าจอแอปพลิเคชัน

background image

หน้าจอแอปพลิเคชัน

หน้าจอแอปพลิเคชันที่คุณเปิดจากหน้าจอหลักมีแอปพลิเคชันที่ติดตั้งให้มาบนอุปกรณ์ของคุณ รวมทั้งแอปพลิเคชันที่

คุณดาวน์โหลด

การดูแอปพลิเคชันทั้งหมดบนหน้าจอแอปพลิเคชัน

1

จากหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ

2

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอแอปพลิเคชัน

การเปิดแอปพลิเคชันจากหน้าจอแอปพลิเคชัน

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาแอปพลิเคชัน และจากนั้นให้แตะที่แอปพลิเคชัน

วิธีค้นหาแอปพลิเคชันจากหน้าจอแอปพลิเคชัน

1

เมื่อหน้าจอแอปพลิเคชันเปิดขึ้น ให้แตะ

ค้นหาแอปพลิเคชัน

2

ป้อนชื่อแอปพลิเคชันที่คุณต้องการค้นหา

วิธีการเปิดหน้าจอแอปพลิเคชัน

เมื่อหน้าจอแอปพลิเคชันเปิดอยู่ ให้ลากขอบซ้ายของหน้าจอไปทางขวา

การย้ายแอปพลิเคชันบนหน้าจอแอปพลิเคชัน

1

เมื่อหน้าจอแอปพลิเคชันเปิดขึ้น ให้สัมผัส

2

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก

ลําดับของตัวเอง ไว้ใน จัดเรียงแอป

3

สัมผัสวิดเจ็ตค้างไว้จนกระทั่งแสดงว่าถูกเลือกแล้ว จากนั้นลากไปยังตําแหน่งใหม่

วิธีการเพิ่มปุ่มลัดแอปพลิเคชันไปยังหน้าจอหลัก

1

จากหน้าจอแอพพลิเคชัน ให้แตะไอคอนแอพพลิเคชันค้างไว้ แล้วลากไอคอนไปยังด้านบนของหน้าจอ หน้า

จอหลักจะเปิดขึ้น

2

ลากไอคอนไปยังตําแหน่งที่ตั้งที่ต้องการบนหน้าจอแรก แล้วปล่อยนิ้ว

การจัดเรียงโปรแกรมในหน้าจอแอปพลิเคชัน

1

เมื่อหน้าจอแอปพลิเคชันเปิดขึ้น ให้สัมผัส

2

สัมผัส

จัดเรียงแอป จากนั้น เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

25

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นจากหน้าจอแอพพลิเคชั่น

1

สัมผัสพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักของคุณค้างไว้จนอุปกรณ์สั่น แอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่สามารถถอนการติดตั้งได้

จะมีเครื่องหมาย

2

เลือกแอพพลิเคชั่นที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง แล้วแตะ

ลบ