Sony Xperia Z3 Compact - การแบ่งปันเนื้อหากับอุปกรณ์ DLNA Certified™‎

background image

การแบ่งปันเนื้อหากับอุปกรณ์ DLNA Certified™

คุณสามารถดูหรือเล่นเนื้อหามีเดียที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้ เช่น TV หรือเครื่องคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์เหล่านี้จําเป็นต้องอยู่บนเครือข่ายไร้สายเดียวกัน อาจเป็น Sony TV หรือลําโพง หรืออุปกรณ์ DLNA

Certified™ โดย Digital Living Network Alliance คุณยังสามารถดูหรือเล่นเนื้อหาจากอุปกรณ์ DLNA Certified™

อื่นๆ จากอุปกรณ์ของคุณได้อีกด้วย
หลังจากที่คุณตั้งค่าการแบ่งปันเนื้อหาระหว่างอุปกรณ์แล้ว คุณจะสามารถทําสิ่งต่างๆ เช่น ฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโทรศัพท์ของคุณ หรือดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องในอุปกรณ์ของคุณด้วย TV จอใหญ่

การเล่นไฟล์จากอุปกรณ์ DLNA Certified™ ด้วยอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อคุณเล่นไฟล์จากอุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ ด้วยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์อื่นจะทําหน้าที่เป็นเหมือน

เซิร์ฟเวอร์ หรืออีกนัยหนึ่งคืออุปกรณ์เครื่องนั้นจะแชร์เนื้อหาผ่านเครือข่ายนั่นเอง อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ต้องเปิดใช้งาน

ฟังก์ชันการแชร์เนื้อหาและมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้อุปกรณ์ของคุณ และยังต้องเชื่อมต่อในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับ

อุปกรณ์ของคุณด้วย

การเล่นเพลงที่มีการแชร์บนอุปกรณ์ของคุณ

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ด้วยได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับ

อุปกรณ์ของคุณ

2

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ จากนั้น ค้นหาและแตะ

3

ลากขอบซ้ายของหน้าจอหลักของอัลบั้มไปทางด้านขวา จากนั้นแตะ

เครือข่ายในบ้าน

4

เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

5

เรียกดูโฟลเดอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเลือกเพลงที่คุณต้องการเล่น เมื่อเลือกแล้ว ระบบจะเริ่มเล่นเพลง

โดยอัตโนมัติ

การเล่นวิดีโอที่แชร์บนอุปกรณ์ของคุณ

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับอุปกรณ์ของคุณ

2

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ สัมผัส จากนั้น ค้นหาแล้วสัมผัส

วิดีโอ

3

ลากขอบด้านซ้ายของหน้าจอหลักของวิดีโอไปทางขวา แล้วสัมผัส

เครือข่ายในบ้าน

4

เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้แล้ว

5

เรียกดูโฟลเดอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้แล้ว และเลือกวิดีโอที่คุณต้องการเล่น

124

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีการแบ่งปันรูปภาพในอุปกรณ์ของคุณ

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ด้วยได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับ

อุปกรณ์ของคุณ

2

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ จากนั้น ค้นหาและแตะ

อัลบั้ม

3

ลากขอบซ้ายหน้าจอหลักของอัลบั้มไปยังฝั่งขวา และแตะ

เครือข่ายในบ้าน

4

เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

5

เรียกดูโฟลเดอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแล้วเลือกรูปภาพเพื่อดู

การเล่นไฟล์จากอุปกรณ์ DLNA Certified™ ด้วยอุปกรณ์ของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถดูหรือเล่นไฟล์มีเดียจากอุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ คุณจะต้องตั้งค่า

การแบ่งปันไฟล์ในอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ปลายทางที่คุณแบ่งปันเนื้อหาจะเรียกว่าอุปกรณ์ไคลเอนต์ ตัวอย่างเช่น

TV คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต จะสามารถทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ไคลเอนต์ได้ อุปกรณ์ของคุณทําหน้าที่เหมือนเป็น

เซิร์ฟเวอร์มีเดียเมื่อทําให้อุปกรณ์ไคลเอนต์สามารถแสดงเนื้อหาได้ เมื่อคุณตั้งค่าการแบ่งปันไฟล์ในอุปกรณ์ของคุณ

คุณจะต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่อุปกรณ์ไคลเอนต์ด้วย หลังจากที่คุณดําเนินการดังกล่าว อุปกรณ์ที่คุณให้สิทธิ์จะ

ปรากฏขึ้นเป็นอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน อุปกรณ์ที่รอรับสิทธิ์การเข้าถึงจะแสดงรายชื่อเป็นอุปกรณ์ที่กําลังพิจารณา

วิธีตั้งค่าการแชร์ไฟล์กับอุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ

1

เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi

2

จาก หน้าจอหลัก ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

หากต้องการเปิดฟังก์ชัน

แชร์สื่อ ให้ลากตัวเลื่อน จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ ขณะนี้ อุปกรณ์ของคุณ

สามารถทํางานเป็นเซิร์ฟเวอร์สื่อได้

4

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นไปยังเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับอุปกรณ์ของคุณ

5

การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นในแถบสถานะของอุปกรณ์ของคุณ เปิดการแจ้งเตือนและตั้งค่าอนุญาตการเข้าถึง

สําหรับอุปกรณ์แต่ละตัว

คําแนะนําการตั้งค่าการแบ่งปันไฟล์โดยใช้ DLNA™ จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ไคลเอนต์ โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ไคลเอ็นต์

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม หากอุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับไคลเอนต์บนเครือข่ายได้ ให้ตรวจสอบว่าเครือข่าย Wi-Fi ของคุณทํางาน

หรือไม่

คุณยังสามารถการเข้าสู่เมนู เซิร์ฟเวอร์สื่อ ในแอปพลิเคชันเพลง อัลบั้ม หรือวิดีโอโดยลากจากมุมซ้ายไปมุมขวาของหน้าจอเพลง

จากนั้น ให้แตะ ตั้งค่า > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

วิธีหยุดการแบ่งปันไฟล์กับอุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

ลากตัวเลื่อนข้าง

แชร์สื่อ ไปทางซ้าย

วิธีตั้งค่าการเข้าสู่การอนุญาตสําหรับอุปกรณ์ที่รอการอนุญาต

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

เลือกอุปกรณ์จากรายการ

อุปกรณ์ที่รอการอนุญาต

4

เลือกระดับการอนุญาตการเข้าถึง

วิธีเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ที่ลงทะเบียน

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

เลือกอุปกรณ์จากรายการ

อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแล้ว แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ

4

ใส่ชื่อใหม่ให้อุปกรณ์ แล้วแตะ

ตกลง

125

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีการเปลี่ยนระดับการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

เลือกอุปกรณ์จากรายการ

อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแล้ว

4

แตะ

เปลี่ยนระดับการเข้าถึง และเลือกตัวเลือก

วิธีรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแบ่งปันเนื้อหากับอุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ

1

จาก หน้าจอหลัก แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

แตะ และจากนั้น แตะ

วิธีใช้

การแสดงไฟล์บนอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งโดยใช้ Throw

คุณสามารถพุชเนื้อหามีเดียหรือ "Throw" ที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อในเครือข่าย Wi-

Fi เดียวกันได้โดยใช้เทคโนโลยี DLNA™ อุปกรณ์ฝ่ายรับจะต้องมีฟังก์ชั่นเรนเดอร์ดิจิตอลมีเดีย (DMR) และเล่น

เนื้อหาที่ได้รับจากอุปกรณ์ของคุณได้ ตัวอย่างของ DMR คือทีวีที่รองรับ DLNA™ หรือพีซีที่ใช้ Windows® 7 หรือ

ล่าสุดกว่านั้น

ขั้นตอนการเล่นมีเดียที่แชร์อาจแตกต่างกันตามอุปกรณ์ของลูกค้า โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ DMR สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่สามารถเล่นเนื้อหาที่รักษาความปลอดภัยด้วย Digital Rights Management (DRM) บนอุปกรณ์เรนเดอร์ดิจิตอลมีเดียที่ใช้

เทคโนโลยี DLNA™ ได้

วิธีดูภาพถ่ายหรือวิดีโอจากอุปกรณ์ของคุณบนอุปกรณ์ DMR

1

ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าอุปกรณ์ DMR ไว้อย่างถูกต้อง และอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับ

อุปกรณ์ของคุณ

2

แตะ จาก หน้าจอหลัก

3

ค้นหาและแตะ

อัลบั้ม

4

เรียกดูและปิดภาพถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการดู

5

แตะหน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ จากนั้น แตะ แล้วแตะ

Throw และเลือกอุปกรณ์ DMR ที่ใช้แชร์เนื้อหา

ของคุณด้วย ไฟล์ที่เลือกไว้จะเริ่มต้นเล่นโดยเรียงตามลําดับเวลาบนอุปกรณ์ที่คุณเลือกไว้

6

หากต้องการเลิกการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ DMR ให้แตะ แล้วเลือก

เลิกเชื่อมต่อ ไฟล์จะหยุดการเล่นบน

อุปกรณ์ DMR แต่จะเล่นต่อไปในอุปกรณ์ของคุณ

คุณยังสามารถแชร์วิดีโอจากแอปพลิเคชันวิดีโอบนอุปกรณ์ได้โดยแตะวิดีโอ แล้วแตะ จากนั้นแตะ Throw

การเล่นแทร็คเพลงบนอุปกรณ์ไคลเอ็นต์โดยใช้ Throw

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ตั้งค่าอุปกรณ์ไคลเอนต์ DMR หรือ DLNA™ ไว้อย่างถูกต้อง และอุปกรณ์ที่เชื่อม

ต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับอุปกรณ์ของคุณ

2

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ จากนั้นค้นหาและแตะ

3

เลือกหมวดเพลง และเรียกดูแทร็คที่คุณต้องการแชร์ จากนั้น ให้แตะที่แทร็ค

4

แตะ และเลือกอุปกรณ์ไคลเอ็นต์เพื่อแชร์เนื้อหาของคุณ แทร็คเริ่มเล่นบนอุปกรณ์ที่คุณเลือก

5

การเลิกเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ไคลเอนต์ ให้แตะ