Sony Xperia Z3 Compact - การตั้งค่าการเข้าถึง

background image

การตั้งค่าการเข้าถึง

ดูและเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณจากเมนูการตั้งค่า สามารถเข้าถึงเมนูการตั้งค่าได้จากทั้งหน้าจอแอปพลิเคชัน

และแผงการตั้งค่าแบบด่วน

การเปิดเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์จากหน้าจอแอปพลิเคชัน

1

จาก หน้าจอหลัก ให้แตะ

2

แตะ

ตั้งค่า

วิธีการดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์

วิธีการเปิดการใช้หน้าจอโดยใช้โหมดแตะเพื่อปลุก

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดโหมดแตะเพื่อปลุก หากต้องการ+เปิด ให้แตะ

ตั้งค่า > จอแสดงผล จากนั้นลากตัว

เลื่อนที่อยู่ข้างๆ

แตะเพื่อปลุก ไปทางขวา

2

แตะหน้าจอสองครั้ง

หากต้องการเปิดแผงการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

การใช้สองนิ้ว ลากแถบสถานะลงด้านล่าง

การเลือกการตั้งค่าที่จะแสดงบนแผงการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

1

ใช้สองนิ้วลากแถบสถานะลงด้านล่าง จากนั้นแตะ

2

ที่แถบด้านบนของหน้าจอ ให้แตะไอคอนค้างไว้สําหรับการตั้งค่าด่วนที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นลากแล้ว

ปล่อยลงในส่วนล่างของหน้าจอ

หากต้องการจัดเรียงแผงการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

1

ใช้สองนิ้วลากแถบสถานะลงด้านล่าง จากนั้นแตะ

2

สัมผัสไอคอนค้างไว้ จากนั้น ให้ย้ายไปยังตําแหน่งที่ต้องการ