Sony Xperia Z3 Compact - Ngatur talatah surelek anjeun

background image

Ngatur talatah surelek anjeun

Pikeun nyortir surelek Anjeun

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan terus ketok

Surelek.

3

Upami Anjeun nganggo sababaraha akun surelek, ketok tur pilih akun koropak

nu Anjeun hoyong disortir. Upami Anjeun hoyong nyortir surelek dina sadaya akun

surelek Anjeun sakaligus, ketok , terus ketok

Koropak gabungan.

4

Ketok , terus ketok

Sortir.

5

Pilih hiji pilihan sortir.

88

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun neangan surelek

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok

Surelek.

2

Upami Anjeun nganggo sababaraha akun surelek, ketok tur pilih akun koropak

nu Anjeun hoyong diteangan. Upami Anjeun hoyong mariksa sadaya akun surelek

Anjeun sakaligus, ketok , terus ketok

Koropak gabungan.

3

Ketok .

4

Asupkeun teks paneangan anjeun, teras ketok dina kibor.

5

Hasil teangan nembongan dina daptar nu disortir berdasarkeun kaping. Ketok

talatah surelek nu hayang Anjeun buka.

Pikeun nempo sadaya polder kanggo hiji akun surelek

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus teangan jeung ketok

Surelek.

2

Ketok , teras pilih akun nu ku Anjeun hoyong pariksa.

3

Dina akun nu ku ANjeun hoyong dipariksa, pilih

Pinton kabeh polder.

Pikeun mupus talatah surelek

Dina koropak surelek Anjeun, sintreuk ka katuhu talatah nu Anjeun hoyong pupus.

Pikeun mindahkeun talatah surelek ka polder sejen

1

Dina koropak surelek Anjeun, sintreuk ka kenca talatah nu Anjeun hoyong

pindahkeun.

2

Ketok

Pindahkeun, teras pilih hiji polder.