Sony Xperia Z3 Compact - Ngundeur aplikasi ti sumber nu sejen

background image

Ngundeur aplikasi ti sumber nu sejen

Lamun alat anjeun disetel meh tiasa ngundeur ti sumber salain ti Google Play™, anjeun

tiasa ngundeur aplikasi langsung ti situs web ku cara nurutan pitunjuk nu kakait.

Masang aplikasi nu teu terang sumberna atawa nu teu bisa dipercaya bisa ngaruksak alat

Anjeun. Undeur aplikasi ngan ti sumber nu tiasa dipercaya. Kontak nu nyadiakeun aplikasi

upami anjeun aya patarosan atawa masalah.

Lamun Anjeun ngagunakeun alat nu boga loba pamake, ngan nu boga na, nyaeta, pamake

utama, tiasa ngidinan ngundeur ti sumber salain ti Google Play™. Perobahan nu dijieun ku nu

gaduh alat bakal mangaruhan ka sadaya pamake sejenna.

Pikeun ngidinan ngundeur aplikasi tina sumber nu sejen

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Kaamanan.

3

Sered geseran di sisi

Sumber anu teu jelas ka katuhu.

4

Ketok

OK.

Sababaraha aplikasi meureun perlu akses data, setelan jeung rupa-rupa pungsi di alat anjeun

ngarah jalanna bener. Pasang jeung pasihan idin ngan ka aplikasi nu dipercaya ku anjeun.

Anjeun tiasa nempo idin nu dipasikan ka aplikasi nu diundeur tur ngarobah statusna ku cara

ngetok aplikasi di

Setelan > Aplikasi.

44

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.