Sony Xperia Z3 Compact - Ngedit teks

background image

Ngedit teks

Anjeun tiasa milih, motong, niron, jeung nempelkeun teks basa Anjeun nulis. Anjeun tiasa

ngakses pilihan pangeditan ku cara ngetok dua kali teks nu ditulis. Pilihan pangeditan

teras bakal sadia via bar aplikasi.

Bar aplikasi

Tindakan di handap ieu sadia dina teks nu kapilih:

Potong

Salin

Tempel

Bagikeun

Pilih sadayana

Pilihan

Tempel ngan nembongan basa Anjeun gaduh teks nu disimpen dina papan klip.

66

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun milih teks

1

Tulis sababaraha teks, teras ketok dua kali teks eta. Kecap nu Anjeun ketok bakal

disorotan ku tab dina dua sisi.

2

Sered tab ka kenca atawa ka katuhu pikeun milih leuwih seueur teks.

Pikeun ngedit teks

1

Tulis sababaraha teks, teras ketok dua kali teks nu dituliskeun eta pikeun

nembongkeun palang aplikasi.

2

Pilih teks nu Anjeun hoyong edit, teras pake palang aplikasi pikeun nyieun

perobahan nu Anjeun hoyongkeun.

Pikeun make alat panggede

Sawaktos Anjeun nuliskeun teks, ketok jeung tahan widang teks pikeun nempo

teks nu digedekeun tur pikeun nyimpen kursor di tempat nu Anjeun hoyong di jero

widang teks eta.