Sony Xperia Z3 Compact - Pamasangan

background image

Pamasangan

Alat Anjeun ngan ngarojong kartu SIM nano.

8

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pastikeun Anjeun nyelapkeun kartu SIM nano ka panahan kartu SIM nano samemeh

nyelapkeun kartu eta ka alat. Tur, ulah salah ngabedakeun slot kartu SIM nano sareng slot

kartu memori.

Pikeun nyelapkeun kartu SIM nano

Upami Anjeun nyelapkeun kartu SIM nano basa alat keur dihurungkeun, alat bakal dibalikan

deui sacara otomatis.

1

Leupaskeun panutup kanggo panahan kartu SIM nano.

2

Make kuku jari atawa objek sejen nu sami, sered kaluar panahan kartu SIM nano.

3

Teundeun kartu SIM nano dina panahan kartu SIM nano, teras selapkeun deui

panahanna.

4

Pasang deui panutup.

Pastikeun Anjeun tos nyelapkeun deui panahan kartu SIM nano dina orientasi nu bener.

Waktos Anjeun nyered panahan kaluar pikeun nyelapkeun kartu SIM nano , ulah balikkeun

panahanna.

Jang nyelapkeun kartu memori

1

Cabut tutup slot kartu memori.

2

Insert kartu memori kana slot kartu memori, terus pasang deui tutup slot kartu

memori.

Jang nyabut kartu SIM nano

9

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1

Buka tutup slot kartu SIM nano .

2

Gunakeun kuku ramo atawa alat sejenna, buka panahan kartu SIM nano .

3

Cabut kartu SIM nano .

4

Selapkeun deui panahan kartu SIM nano ka slotna.

5

Pasang deui tutupna.

Pikeun nyabut kartu memori

1

Pareuman alat tur buka panutup kanggo slot kartu SIM nano sareng slot kartu

memori.

2

Pencet kartu memori ka jero tur leupaskeun gancang.

3

Sered kartu memori sadayanan tur cabut.

4

Pasang deui tutupna.

Anjeun bisa oge nyabut kartu memori tapi teu kudu mareuman alat kawas na lengkah 1. Jang

make metodeu ieu, Anjeun kudu nyabut kartu memori tina

Setelan > Panyimpenan > di sisi

Kartu SD, terus turutan sesa perentah di luhur.