Sony Xperia Z3 Compact - Suratsora

background image

Suratsora

Upami langganan anjeun kaasup oge laden suratsora, nu nelepon bisa ninggalkeun

pesan ka anjeun basa anjeun teu bisa ngajawab. Nomer ladén suratsora anjeun biasana

disimpen dina kartu SIM anjeun. Upami henteu, anjeun bisa meunangkeun nomer eta ti

propaider ladén terus nuliskeunana sacara manual.

Kanggo ngasupkeun nomer surat sora anjeun

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Teangan terus ketok

Setelan > Telepon > Surat Sora > Setelan suratsora >

Nomer surat sora.

3

Tuliskeun nomer suratsora Anjeun.

4

Ketok

OK.

Pikeun nelepon ladenan talatah sora Anjeun

1

Buka papan kenop

2

Toel tur tahan

1

dugi ka nomer talatah sora dipencet.

Mimiti anjeun nelepon nomer surat sora, sistem surat sora operator jaringan anjeun biasana

menta anjeun nyetel surat sora. Contona, anjeun bakal dipenta ngarekam salam jeung nyetel

kecap akses.