Sony Xperia Z3 Compact - Menu layar utama Musik

background image

Menu layar utama Musik

Menu layar utama Musik mere Anjeun langlangan tentang sadaya lagu nu aya di alat

Anjeun. Ti dieu, Anjeun tiasa ngatur albeum sareng daptar puter Anjeun.

92

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1

Mulang ka layar utama Musik

2

Nempo antayan puteran lagu kiwari

3

Kotektak sadaya artis

4

Kotektak sadaya albeum

5

Kotektak sadaya lagu

6

Kotektak perpustakaan musik Anjeun tur ayak berdasarkeun artis, albeum, atawa nami lagu

7

Kotektak sadaya daptar puter

8

Muter payil musik nu dibagikeun dina alat sejen

9

Nempo sadaya payil nu dilanggan atawa diundeur di Podcast

10 Muka menu setelan kanggo aplikasi Musik

11 Muka menu rojongan kanggo aplikasi Musik

Pikeun muka menu layar utama Musik

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , terus teangan jeung ketok .

2

Sered tungtung kenca layar ka katuhu.

Pikeun balik deui ka layar utama Musik

Lamun menu layar utama Musik muka, ketok

Utama.

Lamun menu layar utama Musik muka, ketok layar bagean katuhu tina menu.

Mupus lagu

1

Ti menu layar utama Musik, kotektak ka lagu nu hayang dipupus ku Anjeun.

2

Toel jeung tahan judul lagu, terus ketok

Pupus dina daptar nu nembongan.

3

Ketok

Pupus deui pikeun ngonpirmasi.