Sony Xperia Z3 Compact - Eusi

background image

Eusi

Ngamulai........................................................................................ 7

Ngeunaan Buku pituduh..................................................................... 7
Langlangan......................................................................................... 7
Pamasangan.......................................................................................8
Perlindungan layar.............................................................................10
Ngawitan telepon Anjeun pertama kalina...........................................10
Kunaon abdi butuh akun Google™?................................................. 11

Kaamanan alat............................................................................. 12

Mastikeun alat Anjeun dijagi.............................................................. 12
Konci layar........................................................................................ 12
Muka konci alat anjeun otomatis....................................................... 14
Panangtayungan kartu SIM............................................................... 17
Milari nomer identipikasi alat anjeun.................................................. 18
Neang alat nu leungit ....................................................................... 19

Diajar dasar-dasar........................................................................ 21

Nganggo layar rampa........................................................................21
Ngonci jeung muka konci layar..........................................................23
Layar Utama..................................................................................... 23
Layar aplikasi.................................................................................... 25
Aplikasi napigasi................................................................................26
Widget.............................................................................................. 27
Potong kompas jeung polder............................................................ 27
Latar tukang jeung tema................................................................... 28
Nyandak potret layar......................................................................... 29
Bewara............................................................................................. 29
Ikon dina bar status...........................................................................31
Langlangan aplikasi...........................................................................33

Rojongan tur pamaliharaan.......................................................... 35

Ngeusi batre alat Anjeun................................................................... 35
Batre sareng pangaturan daya.......................................................... 35
Ngapdet alat Anjeun..........................................................................37
Pamaliharaan nganggo komputer......................................................38
Panyimpenan jeung memori.............................................................. 39
Nyieun cadangan tur ngabalikkeun eusi............................................ 41

Ngundeur aplikasi........................................................................ 44

Ngundeur aplikasi ti Google Play™................................................... 44
Ngundeur aplikasi ti sumber nu sejen................................................ 44

Internet jeung jaringan..................................................................45

Ngotektak web..................................................................................45

2

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Setelan Internet jeung MMS ............................................................. 45
Wi-Fi................................................................................................. 46
Ngabagikeun koneksi data seluler anjeun..........................................48
Ngadalikeun pamakean data.............................................................50
Milih jaringan seluler.......................................................................... 51
Jaringan pribadi virtual (VPN).............................................................51

Nyingkronkeun data dina alat Anjeun.......................................... 52

Nyingkronkeun jeung akun online...................................................... 52
Nyingkronkeun jeung Microsoft® Exchange ActiveSync®................. 52

Setelan dasar............................................................................... 54

Ngakses setelan................................................................................54
Setelan polumeu............................................................................... 54
Setelan modeu Ulah diganggu.......................................................... 55
Setélan layar..................................................................................... 56
Setelan aplikasi................................................................................. 57
Nga-reset aplikasi anjeun.................................................................. 58
Daydream......................................................................................... 59
Basa tulisan...................................................................................... 59
Kaping jeung waktos.........................................................................59
X-Reality™ for mobile........................................................................60
Modeu super jelas.............................................................................60
Ningkatkeun output sora................................................................... 60
Ngabolaykeun gandeng.................................................................... 61
Sababaraha akun pamake................................................................ 61

Ngetik teks................................................................................... 64

Kibor di layar..................................................................................... 64
Layar tombol.....................................................................................65
Nuliskeun teks make input sora.........................................................66
Ngedit teks....................................................................................... 66
Ngaluyukeun kibor di layar................................................................ 67

Nelepon........................................................................................ 69

Nelepon............................................................................................ 69
Nampa telepon................................................................................. 70
Telepon Lumangsung........................................................................72
Make log telepon.............................................................................. 72
Neraskeun telepon............................................................................ 73
Ngawatesan telepon......................................................................... 73
Sauran nu langkung ti hiji.................................................................. 74
Telepon konprensi............................................................................. 74
Suratsora.......................................................................................... 75
Telepon darurat................................................................................. 75

3

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Kontak.......................................................................................... 77

Nransper kontak............................................................................... 77
Neangan jeung nempo kontak.......................................................... 78
Nambahkeun sareng ngedit kontak...................................................79
Nambahkeun inpormasi kontak medis jeung darurat......................... 80
Paporit sareng grup.......................................................................... 81
Ngirim inpo kontak............................................................................ 82
Ngahindarkeun panulisan ganda dina aplikasi Kontak....................... 82
Nyadangkeun kontak........................................................................ 83

Talatah jeung chat........................................................................ 84

Maca jeung ngirim talatah................................................................. 84
Ngatur talatah anjeun........................................................................ 85
Nelepon ti talatah.............................................................................. 86
Setelan talatah.................................................................................. 86
Talatah instan jeung chat video..........................................................86

Surelek......................................................................................... 87

Nyetel surelek....................................................................................87
Ngirim jeung nampa talatah surelek...................................................87
Ngatur talatah surelek anjeun............................................................ 88
Setelan akun surelek......................................................................... 89
Gmail™.............................................................................................89

Musik............................................................................................91

Nransperkeun musik ka alat Anjeun.................................................. 91
Ngadangukeun musik....................................................................... 91
Menu layar utama Musik................................................................... 92
Daptar puter......................................................................................93
Babagi musik.................................................................................... 94
Ningkatkeun sora.............................................................................. 94
Ngawawuhan musik make TrackID™................................................ 94

Radio FM......................................................................................96

Ngadangukeun radio.........................................................................96
Saluran radio paporit.........................................................................97
Setelan sora......................................................................................97

Kamera......................................................................................... 98

Nyandak poto sareng ngarekam video.............................................. 98
Deteksi beungeut.............................................................................. 99
Nganggo Smile Shutter™ pikeun moto ramo nu seuri....................... 99
Nambahan posisi geografis ka poto anjeun..................................... 100
Setelan kamera umum.................................................................... 100
Setelan kamera poto....................................................................... 104
Setelan kamera video......................................................................108

4

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Poto sareng video di Albeum..................................................... 111

Nempo poto sareng video...............................................................111
Babagi jeung ngatur poto sareng video........................................... 112
Ngedit poto make aplikasi editor Poto.............................................113
Ngedit video make aplikasi Editor video.......................................... 113
Nyumputkeun poto sareng video.....................................................114
Menu layar utama albeum............................................................... 114
Nempokeun poto Anjeun dina peta................................................. 115

Video.......................................................................................... 117

Lalajo video dina aplikasi Video....................................................... 117
Nransperkeun eusi video ka alat Anjeun.......................................... 118
Ngatur eusi video............................................................................ 118
Movie Creator................................................................................. 118

Konektipitas............................................................................... 120

Ngeunteung layar alat anjeun kana TV make kabel..........................120
Ngeunteung layar alat anjeun teu nganggo kabel kana TV...............120
Babagi eusi sareng alat DLNA Certified™........................................121
Nyambungkeun alat anjeun ka aksesori USB.................................. 123
Nyambungkeun alat Anjeun ka stik nirkabel seri DUALSHOCK™.... 124
NFC................................................................................................ 124
Teknologi teu make kabel Bluetooth®............................................. 126

Aplikasi jeung pitur pinter nu bakal ngirit waktu Anjeun............ 129

Ngatur aksesori jeung setelan ku Smart Connect™.........................129
Ngagunakeun alat Anjeun jadi alat kasehatan make ANT+™...........131
Nganggo alat Anjeun jadi loket........................................................ 131

Lalampahan jeung peta..............................................................132

Make laden lokasi........................................................................... 132
Google Maps™ sareng napigasi..................................................... 132
Nganggo patalimarga data basa keur iinditan..................................133
Make alat Anjeun sareng sistem inpo hiburan mobil........................ 133
Modeu pesawat.............................................................................. 134

Almenak sareng jam alarm.........................................................135

Almenak..........................................................................................135
Alarm jeung jam.............................................................................. 135

Aksesibilitas............................................................................... 138

Gerakan ngagedean........................................................................138
Teks gede....................................................................................... 138
Koreksi warna................................................................................. 138
Layar Utama Saderhana..................................................................138
Kompatibilitas pitulung denge......................................................... 139
TalkBack......................................................................................... 139
Modeu TTY (Teletypewriter)............................................................. 139

5

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngomong lambat............................................................................ 139

Rojongan jeung hukum.............................................................. 140

Aplikasi Rojongan............................................................................140
Pitulung di menu sareng aplikasi..................................................... 140
Ngajalankeun tes diagnosis di alat anjeun....................................... 140
Balikan deui, ngareset and repairing................................................140
Bantu kami ningkatkeun software....................................................142
Haransi, SAR jeung pituduh pamakéan........................................... 142
Ngadaur mulang alat Anjeun........................................................... 142
Inpormasi hukum............................................................................ 143

6

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.