Sony Xperia Z3 Compact - Nganggo alat Anjeun jadi loket

background image

Nganggo alat Anjeun jadi loket

Pake alat Anjeun jadi loket pikeun mayar barang-barang tanpa ngaluarkeun loket asli

Anjeun. Sadaya layanan pamayaran nu Anjeun pasang bakal digabungkeun keur

ditempo tur diatur. Perlu diperhatikeun yen basa nyieun pamayaran, pertama-tama

Anjeun kudu ngaktipkeun pungsi NFC samemeh alat Anjeun noel ka pamaca kartu.

Kanggo inpo nu lain tentang NFC, tingal

NFC

dina kaca 124.

Ladenan pamayaran seluler bisa jadi can sadia di sadaya kawasan.

Pikeun ngatur ladenan pamayaran

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Ketok & bayar. Daptar ladenan pamayaran bakal

nembongan.

3

Atur ladenan pamayaran nu dipikahoyong, contona, robah ladenan pamayaran

standar Anjeun.

131

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.