Sony Xperia Z3 Compact - Alarm jeung jam

background image

Alarm jeung jam

Anjeun bisa nyetel hiji atawa sababaraha hiji alarm jeung make sora naon wae anu

disimpen dina alat anjeun pikeun jadi sinyal alarm. Alarm moal disada upami alat Anjeun

keur pareum.
Pormat waktu alarm nu dipintonkeun sarua jeung pormat nu dipilih ku anjeun pikeun

setelan waktu umum, contona, 12-jam atawa 24-jam.

135

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1

Akses layar utama alarm

2

Tempo jam dunya jeung saluyukeun setelana

3

Akes pungsi stopwatch

4

Akes pungsi pangatur waktu

5

Tempo pilihan

6

Buka setelan tanggal jeung waktu pikeun jam

7

Ngahurungkeun jeung mareuman alarm

8

Tambah alarm anyar

Pikeun nyetel alarm anyar

1

Tina Layar utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan terus ketok

Jam.

3

Ketok .

4

Ketok

Waktu terus pilih nilei nu dipikahayang.

5

Ketok

OK.

6

Lamun erek, edit setelan alarm nu sejen.

7

Ketok

Simpen.

Pikeun snooze alarm basa keur disada

Ketok

Snooze.

Pikeun mareuman alarm basa keur disada

Sered ka katuhu.

Jang mareuman alarm nu geus di-snooze, Anjeun bisa nyered bar status jang muka Panel

bewara terus ketok .

Pikeun ngedit alarm nu aya

1

Buka aplikasi Alarm & jam, teras ketok alarm nu bade diedit.

2

Jieun perobahan nu dipikahoyong.

3

Ketok

Simpen.

Pikeun ngaktipkeun atawa mareuman alarm

Buka aplikasi Alarm & jam, teras sered geseran di sabeulah alarm kana posisi

hurung atanapi pareum.

Pikeun mupus hiji alarm

1

Buka aplikasi Alarm & jam, teras toél jeung tahan alarm nu bade dipupus.

2

Ketok

Pupus alarm, teras ketok Sumuhun.

136

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nyetel sora kanggo alarm

1

Buka aplikasi Alarm & jam, teras ketok alarm nu bade diedit.

2

Ketok

Sora alarm teras pilih pilihan, atawa ketok tur pilih payil musik.

3

Ketok

Rengse, terus ketok Simpen.

Jang inpormasi nu leuwih lengkep ngeunaan cara ngaluyukeun tingkat polumeu alarm, tingali

Setelan polumeu

dina kaca 54.

Jang nyaluyukeun tingkat polumeu pikeun alarm

1

Buka aplikasi Alarm & jam, teras ketok alarm nu bade diedit.

2

Sered geseran polumeu di handap

Volumeu alarm kana posisi nu dipikahoyong.

3

Ketok

Simpen.

Pikeun nyetel alarm nu diulang deui

1

Buka aplikasi Alarm & jam, teras ketok alarm nu bade diedit.

2

Ketok

Ulang.

3

Cirian kotak centang jang poe nu cocog, terus ketok

OK.

4

Ketok

Simpen.

Jang ngaktipkeun pungsi geter kanggo alarm

1

Buka aplikasi Alarm & jam, teras ketok alarm nu bade diedit.

2

Cirian kotak centang

Geter.

3

Ketok

Simpen.

Jang nyetel sipat konci sisi

1

Buka aplikasi Alarm & jam, teras pilih alarm nu bade diedit.

2

Ketok

Sipat kenop sisi, teras pilih sipat nu dipilih ti kenop sisi upami kenop

dipencet salila alarm.

3

Ketok

Simpen.

137

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.