Sony Xperia Z3 Compact - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Koristite Wi-Fi za surfovanje internetom, preuzimanje aplikacija ili slanje i prijem e-poruka.

Kad se povežete sa Wi-Fi mrežom, uređaj pamti mrežu i automatski se povezuje s njom

kad sledeći put dođete u njen domet.
Neke Wi-Fi mreže zahtevaju da se prijavite na veb stranicu pre nego što dobijete pristup.

Obratite se administratoru Wi-Fi mreže za više informacija.
Dostupne Wi-Fi mreže mogu biti otvorene ili obezbeđene:

Otvorene mreže su označene sličicom pored imena Wi-Fi mreže.

Bezbedne mreže su označene sličicom pored imena Wi-Fi mreže.

Neke Wi-Fi mreže se ne pojavljuju na listi dostupnih mreža jer ne emituju svoje ime (SSID). Ako

znate ime mreže, možete je ručno dodati na listu dostupnih Wi-Fi mreža.

Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi mreže

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Wi-Fi i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili Wi-Fi.

Omogućavanje funkcije Wi-Fi može potrajati nekoliko sekundi.

Povezivanje sa Wi-Fi mrežom

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Wi-Fi i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač da biste uključili Wi-Fi. Prikazuju se dostupne Wi-Fi mreže.

4

Tapnite na Wi-Fi mrežu da biste se povezali sa njom. Unesite odgovarajuću lozinku

za bezbedne mreže. Kada se povežete, na statusnoj liniji se prikazuje .

Da biste potražili nove dostupne mreže, tapnite na , a zatim na

Osveži. Ako ne možete

uspešno da se povežete sa Wi-Fi mrežom, pročitajte odgovarajuće savete za rešavanje

problema za svoj uređaj na adresi

www.sonymobile.com/support/

.

Ručno dodavanje Wi-Fi mreže

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Wi-Fi i tapnite na njih.

3

Tapnite na stavke >

Dodaj mrežu.

4

Unesite informacije za

Ime mreže (SSID).

5

Da biste izabrali tip bezbednosti, tapnite na polje

Bezbednost.

6

Ako je potrebno, unesite lozinku.

7

Da biste uredili neke napredne opcije kao što su podešavanja proxy servera i IP

adrese, tapnite na

Napredne opcije, a zatim uredite podešavanja na željeni način.

8

Tapnite na stavku

Sačuvaj.

Obratite se administratoru Wi-Fi mreže da biste dobili SSID mreže i lozinku.

45

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Povećanje jačine Wi-Fi i signala

Postoji nekoliko stvari koje možete da uradite da biste poboljšali prijem Wi-Fi signala:

Približite uređaj Wi-Fi pristupnoj tački.

Pomerite Wi-Fi pristupnu tačku dalje od potencijalnih prepreka ili izvora smetnji.

Ne prekrivajte oblast Wi-Fi antene na uređaju (istaknuta oblast na ilustraciji).

Wi-Fi podešavanja

Kada ste povezani sa Wi-Fi mrežom ili ako postoji više dostupnih Wi-Fi mreža u vašoj

blizini, možete da vidite status tih mreža. Možete da omogućite i da vas uređaj obavesti

svaki put kada otkrije neku otvorenu Wi-Fi mrežu.

Omogućavanje Wi-Fi mrežnih obaveštenja

1

Uključite Wi-Fi ako već nije uključen.

2

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Wi-Fi i tapnite na njih.

4

Tapnite na stavke >

Napredno.

5

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Mrežno obaveštenje.

Prikaz detaljnih informacija o povezanoj Wi-Fi mreži

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Wi-Fi i tapnite na njih.

3

Tapnite na Wi-Fi mrežu sa kojom ste trenutno povezani. Prikazaće se detaljne

informacije o mreži.

Dodavanje smernica stanja spavanja za Wi-Fi

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Wi-Fi i tapnite na njih.

3

Tapnite na , a zatim na

Napredno > Ne isključuj WiFi tokom spav..

4

Izaberite opciju.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) jeste standard bežičnog umrežavanja koji vam

omogućava da se bezbedno povezujete sa bežičnim mrežama. Ako nemate dovoljno

predznanja o bezbednosti bežičnih mreža, WPS vam olakšava da podesite Wi-Fi

Protected Access® šifrovanje (WPA šifrovanje) da biste zaštitili mrežu. Možete i da

dodate nove uređaje na postojeću mrežu bez unosa dugih lozinki.
Koristite jedan od ovih metoda da biste omogućili WPS:

46

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Metod pritiska na taster – jednostavno pritisnite taster na uređaju koji podržava WPS, na

primer na ruteru.

Metod unosa PIN-a – uređaj pravi nasumičan PIN (lični identifikacioni broj), koji unosite na

uređaju koji podržava WPS.

Povezivanje sa Wi-Fi mrežom pomoću WPS tastera

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Wi-Fi i tapnite na njih.

3

Uključite Wi-Fi ako već nije uključen.

4

Tapnite na , zatim na

Podešavanja > WPS Push taster, a zatim pritisnite WPS

taster na uređaju koji podržava WPS.

Povezivanje sa Wi-Fi mrežom pomoću WPS PIN koda

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Wi-Fi i tapnite na njih.

3

Uključite Wi-Fi ako već nije uključen.

4

Tapnite na >

Podešavanja >WPS PIN stavka.

5

Na uređaju koji podržava WPS unesite PIN prikazan na uređaju.