Sony Xperia Z3 Compact - Tastiera telefonike virtuale

background image

Tastiera telefonike virtuale

Tastiera telefonike virtuale është e ngjashme me një tastierë standarde telefoni me 12

taste. Ajo ju jep opsionet e futjes së parashikuar dhe të futjes me shumë prekje të tekstit.

Mund të aktivizoni metodën e futjes së tekstit me tastierën telefonike virtuale nëpërmjet

cilësimeve të tastierës. Tastiera telefonike virtuale disponohet vetëm në orientimin si

portret.

1 Zgjidhni një opsion për futjen e tekstit. Mund të trokitni lehtë një herë mbi çdo karakter dhe të përdorni

sugjerimet e fjalëve, ose të vazhdoni të trokitni lehtë mbi tastin deri sa të përzgjidhet karakteri i dëshiruar.

2 Fshini një karakter para kursorit.

3 Futni një shenjë kthimi ose konfirmoni futjen e tekstit.

4 Ndryshoni madhësinë e karaktereve dhe aktivizoni kyçjen e shkronjave të mëdha.

5 Shfaqni numrat.

6 Shfaqni simbolet dhe buzëqeshjet.

7 Futni një hapësirë.

Për të hapur për herë të parë tastierën telefonike virtuale

1

Trokitni lehtë mbi një fushë për futjen e tekstit dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet e tastierës.

3

Trokitni lehtë mbi

Tastiera si portret, pastaj përzgjidhni opsionin Tastiera

telefonike virtuale.

67

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të futur tekst duke përdorur tastierën telefonike virtuale

Kur në tastierën telefonike virtuale shfaqet , trokitni lehtë mbi çdo tast karakteri

vetëm një herë, edhe nëse shkronja që dëshironi nuk është shkronja e parë në

tast. Trokitni lehtë dhe mbani të shtypur rreshtin e kandidateve për të parë më

shumë sugjerime fjalësh dhe përzgjidhni një fjalë nga lista.

Kur në tastierën telefonike virtuale shfaqet , trokitni lehtë mbi tastin në ekran për

karakterin që dëshironi të futni. Vazhdoni të trokitni lehtë te ky buton derisa të

përzgjidhet karakteri i dëshiruar. Pastaj bëni të njëjtën gjë për karakterin tjetër që

dëshironi të futni e kështu me radhë.

Për të futur numrat duke përdorur tastierën telefonike virtuale

Kur shfaqet tastiera telefonike virtuale, trokitni lehtë mbi . Shfaqet një tastierë

telefonike virtuale me numra.

Për të futur simbole dhe buzëqeshje duke përdorur tastierën telefonike virtuale

1

Kur shfaqet tastiera telefonike virtuale, trokitni lehtë mbi

. Shfaqet një tabelë

me simbole dhe buzëqeshje.

2

Lëvizni lart ose poshtë për të parë opsione të tjera. Trokitni lehtë mbi një simbol

ose buzëqeshje, për ta përzgjedhur.