Sony Xperia Z3 Compact - Shkyçja automatike e pajisjes

background image

Shkyçja automatike e pajisjes

Tipari i Kyçjes inteligjente e bën më të lehtë shkyçjen e pajisjes suaj duke ju lejuar ta

cilësoni që të shkyçet automatikisht në situata të caktuara. Mund ta mbani pajisjen tuaj të

shkyçur, për shembull, kur është e lidhur me një pajisje Bluetooth® ose kur e mbani me

vete.
Për ta përgatitur pajisjen tuaj të shkyçet automatikisht, në fillim duhet të zbatoni hapat e

mëposhtëm në rendin e dhënë:

Sigurohuni që keni një lidhje aktive të internetit, mundësisht një lidhje Wi-Fi, për të

kufizuar tarifat e trafikut të të dhënave.

Sigurohuni që të gjitha aplikacionet të jenë të përditësuara duke përdorur aplikacionin

Play Store™ për t'u siguruar që aplikacioni i shërbimeve të Google Play™ është i

përditësuar. Nëse keni një aplikacion të përditësuar të shërbimeve të Google Play™, kjo

siguron se mund të përdorni tiparet më të fundit të Kyçjes inteligjente.

Aktivizoni Kyçjen inteligjente.

Cilësoni se kur dëshironi që pajisja të shkyçet automatikisht.

Tipari i Kyçjes inteligjente është zhvilluar nga Google™ dhe funksionaliteti i saktë mund të

ndryshojë me kalimin e kohës për shkak të përditësimeve nga Google™.

Tipari i Kyçjes inteligjente mund të mos jetë i disponueshëm në çdo treg, shtet apo rajon.

Për të aktivizuar Kyçjen inteligjente

1

Sigurohuni që të keni cilësuar një model, një kod PIN ose një fjalëkalim për kyçjen

e ekranit.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Agjentët e besimit.

4

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Kyçja inteligjente (Google) në të djathtë.

5

Trokitni lehtë te shigjeta prapa pranë

Agjentët e besimit.

6

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Kyçja inteligjente.

7

Futni modelin, kodin PIN ose fjalëkalimin tuaj. Duhet ta futni këtë kyçje të ekranit

sa herë që dëshironi të ndryshoni cilësimet e Kyçjes inteligjente.

8

Zgjidh një tip të Kyçjes inteligjente.

Cilësimi se kur ta mbani automatikisht të shkyçur pajisjen

Mund të cilësoni Kyçjen inteligjente për ta mbajtur pajisjen tuaj të shkyçur duke përdorur

cilësimet e mëposhtme:

Pajisjet e besuara - Mbajeni pajisjen të shkyçur kur është lidhur një pajisje e besuar

Bluetooth®.

Vendet e besuara - Mbajeni pajisjen të shkyçur kur jeni në një vendndodhje të besuar.

Zbulimi në trup - Mbajeni pajisjen të shkyçur kur e mbani pajisjen me vete.

Fytyra e besuar - Shkyçeni telefonin duke shikuar tek ai.

Zëri i besuar - Konfiguroni njohjen e zërit për të kërkuar në çdo ekran.
Duhet ta shkyçni manualisht pajisjen kur nuk e përdorni për 4 orë dhe pasi e rinisni.

14

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Lidhja me pajisjet e besuara Bluetooth®

Mund ta përcaktoni një pajisje të lidhur Bluetooth® si një pajisje "të besuar" dhe ta mbani

pajisjen tuaj Xperia™ të shkyçur kur është e lidhur me të. Kështu që nëse keni pajisje

Bluetooth® që i lidhni rregullisht, për shembull, një altoparlant të makinës ose një sistem

argëtues shtëpiak, një orë me Bluetooth® ose një monitorues të fitnesit, mund t'i shtoni

si pajisje të besuara dhe të shmangni sigurinë e shtuar të ekranit të kyçjes për të kursyer

kohë. Kjo veçori është e përshtatshme nëse jeni normalisht në një vend relativisht të

sigurt kur përdorni këto pajisje. Në disa raste, mund të duhet përsëri që ta shkyçni

manulisht pajisjen para se të mund të lidhni një pajisje të besuar.

Nuk rekomandohet që pajisjet që janë të lidhura vazhdimisht me pajisjen tuaj t'i shtoni si pajisje

të besuara, për shembull, tastierat ose kasat me Bluetooth®.

Sapo që një pajisje e besuar Bluetooth® fiket ose del nga rrezja, ekrani juaj do të kyçet dhe

do t'ju duhet kodi PIN, motivi ose fjalëkalimi për ta shkyçur.

Për të shtuar një pajisje të besuar Bluetooth®

1

Sigurohuni që pajisja juaj është e çiftuar dhe e lidhur me pajisjen Bluetooth® që

dëshironi të shtoni si një pajisje të besuar.

2

Në menynë e Kyçjes inteligjente, trokitni lehtë

Pajisjet e besuara.

3

Trokitni lehtë mbi

Shtoni pajisjen e besuar > Bluetooth.

4

Trokitni lehtë tek emri i një pajisjeje për ta përzgjedhur nga lista e pajisjeve të

lidhura. Vetëm pajisjet e çiftuara shfaqen në këtë listë.

5

Në varësi të sigurisë së lidhjes suaj, mund të duhet ta shkyçni manualisht pajisjen

tuaj para se pajisja e besuar të mund ta mbajë të shkyçur.

Për të hequr një pajisje të besuar Bluetooth®

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Kyçja inteligjente > Pajisjet e

besuara.

3

Trokitni lehtë te pajisja që dëshironi të hiqni.

4

Trokitni lehtë

Hiqni pajisjen e besuar.

Garantimi se jeni të sigurt kur përdorni pajisje të besuara

Pajisje të ndryshme Bluetooth® mbështesin aftësi të sigurisë dhe standarde të ndryshme

të Bluetooth®. Ekziston mundësia që dikush mund ta mbajë pajisjen tuaj Xperia™ të

shkyçur duke imituar lidhjen tuaj Bluetooth®, edhe nëse pajisja juaj e besuar nuk është

më në afërsi. Pajisja juaj nuk mund të përcaktojë gjithmonë nëse lidhja juaj është e sigurt

nga dikush që përpiqet ta imitojë atë.
Kur pajisja juaj nuk mund të përcaktojë se po përdorni një lidhje të sigurt, do të merrni një

njoftim në pajisjen tuaj Xperia™ dhe mund të duhet ta shkyçni manualisht para se pajisja

e besuar të mund ta mbajë të shkyçur.
Rrezja e lidhshmërisë së Bluetooth® mund të ndryshojë në varësi të faktorëve si modeli i

pajisjes suaj, pajisja e lidhur Bluetooth® dhe mjedisi juaj. Në varësi të këtyre faktorëve,

lidhjet Bluetooth® mund të funksionojnë në distanca deri në 100 metra. Nëse dikush e

merr pajisjen tuaj Xperia™ kur është afër një pajisjeje të besuar, ai mund të qaset te

pajisja juaj Xperia™ nëse pajisja e besuar e ka shkyçur atë.

Lidhja me Vendet e besuara

Kur konfiguroni tiparin Vendet e besuara, siguria e ekranit të kyçjes në pajisjen tuaj

Xperia™ do të çaktivizohet kur jeni në një vendndodhje të përcaktuar si të besuar. Që ky

tipar të funksionojë, duhet të keni një lidhje interneti, mundësisht nëpërmjet Wi-Fi, dhe ta

lejoni pajisjen tuaj të përdorë vendndodhjen tuaj aktuale.
Për të konfiguruar vendet e besuara, në fillim sigurohuni që në pajisjen tuaj të jetë

aktivizuar regjimi i vendndodhjes me saktësi të lartë ose regjimi i vendndodhjes së

kursimit të baterisë para se të shtoni vendndodhjet e shtëpisë ose të përshtatura.

Përmasat e sakta të një vendndodhjeje të besuar janë të përafërta dhe mund të zgjerohen

përtej mureve fizike të shtëpisë suaj ose një zonave të tjera që keni shtuar si vendndodhje të

15

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

besuara. Ky tipar mund të mbajë pajisjen tuaj të shkyçur në një rreze deri në 80 metra. Kini

parasysh po ashtu se sinjalet e vendndodhjes mund të kopjohen ose të manipulohen. Dikush

me qasje në pajisje të specializuara mund ta shkyçë pajisjen tuaj.

Për të shtuar vendndodhjen e shtëpisë suaj

1

Sigurohuni që regjimi i vendndodhjes të jetë i aktivizuar dhe se po përdorni

cilësimin

Saktësi e lartë ose Kursimi i baterisë.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Kyçja inteligjente >Vendet e

besuara > Ekrani bazë.

4

Trokitni lehtë

Aktivizoni këtë vendndodhje.

Për të modifikuar vendndodhjen e shtëpisë suaj

1

Sigurohuni që regjimi i vendndodhjes të jetë i aktivizuar dhe se po përdorni

cilësimin

Saktësi e lartë ose Kursimi i baterisë.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Kyçja inteligjente > Vendet e

besuara.

4

Përzgjidhni vendndodhjen e shtëpisë suaj.

5

Trokitni lehtë

Modifikoni.

6

Në shiritin e kërkimit, futni vendndodhjen që dëshironi të përdorni si vendndodhjen

e shtëpisë suaj.

Nëse shtëpia juaj ka disa ndërtesa në të njëjtën adresë, vendi i besuar që dëshironi të shtoni

mund të jetë i ndryshëm nga adresa aktuale. Për të siguruar një saktësi më të mirë të

vendndodhjes, mund të shtoni vendndodhjen tuaj aktuale të shtëpisë juaj brenda kompleksit

të ndërtesave si një vend të përshtatur.

Për të hequr vendndodhjen e shtëpisë suaj

1

Sigurohuni që regjimi i vendndodhjes të jetë i aktivizuar dhe se po përdorni

cilësimin

Saktësi e lartë ose Kursimi i baterisë.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Kyçja inteligjente >Vendet e

besuara > Ekrani bazë.

4

Trokitni lehtë

Çaktivizoni këtë vendndodhje.

Përdorimi i vendndodhjeve të përshtatura

Mund të shtoni çdo vendndodhje si një vend të përshtatur të besuar ku pajisja juaj mund

të qëndrojë e shkyçur.

Për të shtuar një vend të përshtatur

1

Sigurohuni që regjimi i vendndodhjes të jetë i aktivizuar dhe se po përdorni

cilësimin

Saktësi e lartë ose Kursimi i baterisë.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Kyçja inteligjente > Vendet e

besuara.

4

Trokitni lehtë mbi

Shtoni vendin e besuar.

5

Për të përdorur vendndodhjen tuaj aktuale si një vend të përshtatur të besuar,

trokitni lehtë

Përzgjidhni këtë vendndodhje.

6

Si alternativë, për të futur një vendndodhje tjetër, trokitni lehtë tek ikona e lupës

zmadhuese dhe shkruani adresën. Pajisja juaj do të kërkojë për vendndodhjen e

futur. Për të përdorur adresën e sugjeruar, trokitni lehtë tek adresa.

7

Për të përsosur vendndodhjen, trokitni lehtë te shigjeta prapa pranë adresës, më

pas zvarriteni gjilpërën e vendndodhjes te vendndodhja e dëshiruar dhe trokitni

lehtë

Përzgjidhni këtë vendndodhje.

16

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të modifikuar një vend të përshtatur

1

Sigurohuni që regjimi i vendndodhjes të jetë i aktivizuar dhe se po përdorni

cilësimin

Saktësi e lartë ose Kursimi i baterisë.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Kyçja inteligjente > Vendet e

besuara.

4

Përzgjidhni vendin që dëshironi të modifikoni.

5

Trokitni lehtë

Modifikoni adresën.

6

Për të futur një vendndodhje tjetër, trokitni lehtë tek ikona e lupës zmadhuese dhe

shkruani adresën. Pajisja juaj do të kërkojë për vendndodhjen e futur. Për të

përdorur adresën e sugjeruar, trokitni lehtë tek adresa.

7

Për të përsosur vendndodhjen, trokitni lehtë te shigjeta prapa pranë adresës, më

pas zvarriteni gjilpërën e vendndodhjes te vendndodhja e dëshiruar dhe trokitni

lehtë

Përzgjidhni këtë vendndodhje.

Për të hequr një vend të përshtatur

1

Sigurohuni që regjimi i vendndodhjes të jetë i aktivizuar dhe se po përdorni

cilësimin

Saktësi e lartë ose Kursimi i baterisë.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Kyçja inteligjente > Vendet e

besuara.

4

Përzgjidhni vendin që dëshironi të hiqni.

5

Trokitni lehtë

Fshini.

Mbajtja e pajisjes suaj të shkyçur kur e mbani me vete

Duke përdorur funksionin e Zbulimit të trup, mund të bëni që pajisja juaj të qëndrojë e

shkyçur kur e keni me vete, për shembull, nëse e mbani në duar, në xhep ose në çantë.

Akselerometri në pajisjen tuaj e mban pajisjen tuaj të shkyçur kur ndjen se po

transportohet. Pajisja kyçet kur akselerometri zbulon se pajisja është vendosur diku

poshtë.

Tipari i Zbulimit në trup nuk mund të dallojë se me trupin e cilit person është e lidhur. Nëse ia

jepni pajisjen dikujt tjetër kur është e shkyçur duke përdorur Zbulimin në trup, pajisja juaj mund

të qëndrojë e shkyçur për përdoruesin tjetër. Kini parasysh se Zbulimi në trup si një veçori

sigurie është më pak i sigurt se një motiv, kodi PIN ose një fjalëkalim.

Për të aktivizuar Zbulimin në trup

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Kyçja inteligjente > Zbulimi në

trup.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Joaktiv në të djathtë dhe më pas trokitni OK.

Përdorimi i Zbulimit në trup

Kur përdorni tiparin e Zbulimit në trup, duhet të kini parasysh sjelljet e mëposhtme:

Kur pajisja juaj kupton se është në trupin tuaj, ajo qëndron e shkyçur pasi ta shkyçni.

Sa herë që e ulni pajisjen dike dhe ajo ndjen se nuk është më në trup, pajisja juaj do të

kyçet automatikisht.

Pasi ta vendosni pajisjen diku, për shembull, nëse e vendosni mbi një tavolinë, pajisjes

mund t'i duhet deri në një minutë për t'u kyçur.

Pasi hipni në një makinë, autobus, tren ose automjete të tjera në tokë, pajisjes tuaj mund

t'i duhen 5 deri në 10 minuta për t'u kyçur.

Kini parasysh se kur hipni në një aeroplan ose në një varkë (dhe mjete të tjera jo në tokë),

pajisja juaj mund të mos kyçet automatikisht, prandaj sigurohuni që ta kyçni manualisht

nëse duhet.

Kur ta merrni pajisjen tuaj përsëri ose të dilni nga automjeti, thjesht shkyçeni atë një herë

dhe më pas pajisja juaj do të qëndrojë e shkyçur për sa kohë që ta keni me vete.

17

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të çaktivizuar Zbulimin në trup

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Kyçja inteligjente > Zbulimi në

trup.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Aktiv në të djathtë.