Sony Xperia Z3 Compact - Shkurtoret dhe dosjet

background image

Shkurtoret dhe dosjet

Përdorni shkurtoret dhe dosjet për të menaxhuar aplikacionet tuaja dhe për të mbajtur të

rregullt ekranin tuaj bazë.

1

Qasuni te një aplikacion duke përdorur një shkurtore

2

Qasuni te një dosje që përmban aplikacione

27

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shtuar një shkurtore aplikacioni në Ekranin tuaj bazë

1

Prekni dhe mbani një zonë bosh tek Ekrani bazë.

2

Në menynë e përshtatjes, trokitni lehtë

Widget-et > Shkurtoret.

3

Lëvizni nëpër listën e aplikacioneve dhe përzgjidhni një aplikacion. Aplikacioni i

përzgjedhur do të shtohet tek Ekrani bazë.

Si alternativë, në hapin 3, mund të trokitni lehtë

Widget-et > Shkurtoret dhe më pas të

përzgjidhni një aplikacion nga lista e disponueshme. Nëse e përdorni këtë metodë për të

shtuar shkurtore, disa nga aplikacionet e disponueshme ju lejojnë të shtoni një funksionalitet

të caktuar te shkurtorja.

Për të zhvendosur një objekt në Ekranin bazë

Prekni dhe mbani objektin derisa të përzgjidhet dhe pastaj zvarriteni objektin në

vendndodhjen e re.

Për të larguar një objekt nga ekrani bazë

Prekeni dhe mbajeni objektin derisa të përzgjidhet dhe më pas zvarriteni objektin

te

Hiqeni nga ekrani bazë në krye të ekranit.

Për të krijuar një dosje në Ekranin bazë

Prekni dhe mbani një ikonë të aplikacioneve ose një shkurtore derisa ajo të

përzgjidhet, pastaj tërhiqeni dhe vendoseni mbi një aplikacion ose shkurtore tjetër.

Për të shtuar elementë në një dosje në Ekranin bazë

Prekni dhe mbani një objekt derisa të përzgjidhet dhe më pas zvarriteni objektin te

dosja.

Për të riemërtuar një dosje në ekranin bazë

1

Trokitni lehtë mbi dosje për ta hapur.

2

Takoni shiritin e titullit të dosjes, për të afishuar fushën

Emri i dosjes.

3

Futni emrin e ri të dosjes dhe trokitni lehtë mbi

U krye.