Sony Xperia Z3 Compact - Shmangia e futjeve të dyzuara në aplikacionin Kontaktet

background image

Shmangia e futjeve të dyzuara në aplikacionin Kontaktet

Nëse sinkronizoni kontaktet tuaj me një llogari të re ose kaloni informacionin e kontaktit

në mënyra të tjera, mund të përfundoni me futje të dyzuara në aplikacionin Kontaktet.

Nëse ndodh kjo, mund të bashkoni dyzime të tillë për të krijuar një futje të vetme. Dhe

nëse bashkoni futjet gabimisht, mund t'i ndani ato përsëri më vonë.

Për të lidhur kontaktet

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi kontaktin që dëshironi të lidhni me një kontakt tjetër.

3

Shtypni dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Lidh kontaktin.

4

Trokitni lehtë mbi kontaktin, informacionin e të cilit dëshironi të bashkoni me

kontaktin e parë, dhe pastaj trokitni lehtë mbi

OK për të konfirmuar. Informacioni

nga kontakti i parë bashkohet me kontaktin e dytë dhe kontaktet e lidhura shfaqen

si një kontakt i vetëm në listën e kontakteve.

84

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të ndarë kontaktet e lidhura

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi kontaktin e lidhur që dëshironi të modifikoni dhe pastaj trokitni

lehtë mbi .

3

Takoni

Shkëput kontaktin > Shkëput.