Sony Xperia Z3 Compact - Cilësimet e internetit dhe MMS-ve

background image

Cilësimet e internetit dhe MMS-ve

Për të dërguar mesazhe multimediale ose për t'u qasur në internet kur nuk ka rrjet Wi-Fi

të disponueshëm, duhet të keni një lidhje të dhënash celulare funksionuese me cilësimet

e sakta të internetit dhe MMS-ve (Shërbimi i mesazhimit multimedial). Ja disa këshilla:

Për shumicën e rrjeteve dhe operatorëve celularë, cilësimet e internetit dhe të MMS-ve

vijnë të parainstaluara në pajisje. Atëherë, mund të filloni përdorimin e internetit dhe të

dërgoni mesazhe multimediale menjëherë.

Është e mundur të shkarkohen këto cilësime përmes Wi-Fi.

Mund t'i shtoni, ndryshoni ose fshini manualisht cilësimet e internetit dhe MMS-ve në

pajisjen tuaj në çdo kohë. Nëse e ndryshoni ose e fshini gabimisht një cilësim të internetit

ose MMS-ve, shkarkoni përsëri cilësimet e internetit dhe MMS-ve.

Nëse nuk mund të qaseni në internet nëpërmjet një rrjeti celular ose nëse mesazhimi

multimedial nuk funksionon, megjithëse cilësimet e internetit dhe MMS-ve janë shkarkuar

me sukses në pajisjen tuaj, referojuni këshillave për zgjidhjen e problemeve për pajisjen

tuaj në

www.sonymobile.com/support/

për mbulimin me sinjal, të dhënat celulare dhe

problemet me MMS-të.

Nëse regjimi i Kursimit të baterisë është aktivizuar për të kursyer energjinë, i gjithë trafiku i

të dhënave celulare ndërpritet kur ekrani është i fikur. Nëse kjo shkakton probleme të

lidhjes, provoni të përjashtoni disa aplikacione dhe shërbime nga ndërprerja ose

çaktivizoni përkohësisht regjimin e Kursimit të baterisë.

Nëse e përdorni një pajisje me shumë përdorues, vetëm pronari, d.m.th. përdoruesi

kryesor, mund të shkarkojë cilësime të internetit dhe të mesazhimit nga menyja e

Cilësimeve, por cilësimet e shkarkuara zbatohen për të gjithë përdoruesit.

Për të shkarkuar cilësimet e Internetit dhe MMS

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Më shumë > Cilësimet e internetit.

3

Trokitni lehtë mbi

Pranoj. Pasi cilësimet të jenë shkarkuar me sukses, shfaqet

në shiritin e gjendjes dhe të dhënat celulare ndizen automatikisht.

Nëse cilësimet nuk mund të shkarkohen në pajisjen tuaj, kontrolloni fuqinë e sinjalit në rrjetin

tuaj celular. Lëvizni në një vendndodhje të hapur pa pengesa ose shkoni afër një dritareje dhe

pastaj provojeni përsëri.

45

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shtuar me dorë cilësimet e Internetit dhe MMS

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare.

3

Trokitni lehtë mbi

Emrat e pikave të qasjes > .

4

Takoni

Emri dhe futni një emër që dëshironi.

5

Takoni

APN dhe futni emrin e pikës së hyrjes.

6

Futni të gjithë informacionin tjetër që kërkohet. Nëse nuk e dini se ç'farë

informacioni kërkohet, kontaktoni operatorin e rrjetit tuaj për më shumë hollësi.

7

Kur të përfundoni, takoni , pastaj takoni

RUAJ.

Për të parë cilësimet e shkarkuara të internetit dhe MMS-ve

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë te .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare.

3

Trokitni lehtë

Emrat e pikave të qasjes.

4

Për të parë më shumë hollësi, trokitni lehtë te një nga objektet e disponueshme.