Sony Xperia Z3 Compact - Montimi

background image

Montimi

Pajisja juaj lejon përdorimin e kartave SIM nano.

8

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Sigurohuni se futni kartën nano SIM në mbajtësin e kartës nano SIM përpara futjes së saj në

pajisje. Gjithashtu, mos ngatërroni folenë e kartës nano SIM me folenë e kartës së kujtesës.

Për të futur kartën nano SIM

Nëse futni kartën nano SIM ndërsa pajisja është e ndezur, pajisja ri-nis automatikisht.

1

Hiqni mbulesën për mbajtësin e kartës nano SIM.

2

Duke përdorur një thua ose një objekt tjetër të ngjashëm, tërhiqni mbajtësin e

kartës nano SIM.

3

Vendosni kartën nano SIM në mbajtësin e kartës nano SIM, pastaj ri-futni

mbajtësin.

4

Ri-bashkoni mbulesën.

Sigurohuni se ri-futni mbajtësin e kartës nano SIM në drejtimin e duhur. Kur tërhiqni mbajtësin

për të futur kartën nano SIM, mos e ktheni mbajtësin nga ana tjetër.

Për të futur kartën e kujtesës

1

Hiqni mbulesën e folesë së kartës së kujtesës.

2

Futeni kartën e kujtesës në folenë e kartës së kujtesës dhe më pas rivendosni

kapakun e folesë së kartës së kujtesës.

Për të hequr nano kartën SIM

9

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Hiqeni mbulesën e foleve të nano kartave SIM.

2

Me anë të një thoi ose objekteve të tjera të ngjashme, tërhiqni jashtë mbajtësin e

nano kartës SIM.

3

Hiqni nano kartën SIM.

4

Futeni përsëri në folenë e tij mbajtësin e nano kartës SIM.

5

Rivendoseni mbulesën.

Për të hequr kartën e kujtesës

1

Fikeni pajisjen dhe hapni mbulesën për foletë e kartës së kujtesës dhe të kartës

SIM nano.

2

Shtypeni brenda kartën e kujtesës dhe më pas lëshojeni me shpejtësi.

3

Tërhiqni jashtë plotësisht kartën e kujtesës dhe hiqeni atë.

4

Mbylleni mbulesën.

Mund ta hiqni po ashtu kartën e kujtesës pa e fikur pajisjen në hapin 1. Për të përdorur këtë

metodë, në fillim duhet të çmontoni kartën e kujtesës nën

Cilësimet > Arkivi > pranë Karta SD

dhe më pas të ndiqni pjesën tjetër të udhëzimeve më sipër.