Sony Xperia Z3 Compact - Čítanie a odosielanie správ

background image

Čítanie a odosielanie správ

Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté

od a odoslané určitej osobe sú zoskupené spoločne. Odosielanie správ MMS vyžaduje

správne nastavenie služby MMS v zariadení. Pozrite časť

Nastavenia internetu a správ

MMS

na strane 45.

Počet znakov, ktoré môžete odoslať v jednej správe, sa líši v závislosti od operátora a jazyka,

ktorý používate. Maximálna veľkosť správy MMS, ktorá obsahuje veľkosť pridaného

mediálneho súboru, rovnako závisí od operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie,

kontaktujte svojho operátora.

1.

Návrat na zoznam konverzácií

2.

Zavolanie odosielateľovi správy

3.

Zobrazenie ďalších možností

4.

Odoslané a prijaté správy

5.

Odoslanie dokončenej správy

6.

Pridanie príloh

Vytvorenie a odoslanie správy

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu a potom vyhľadajte a ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku .

3

Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné

informácie o príjemcovi, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak

príjemca nie je v zozname kontaktov, zadajte jeho číslo manuálne.

4

Ak chcete odoslať skupinovú správu, zopakovaním postupu uvedeného vyššie

pridajte ďalších príjemcov.

5

Ťuknite na položku

Napíšte správu a zadajte text správy.

6

Ak chcete pridať prílohu, vyberte príslušnú možnosť.

7

Správu odošlete ťuknutím na ikonu .

Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí slovom

Koncept:.

Prečítanie prijatej správy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite

na ňu.

2

Ťuknite na požadovanú konverzáciu.

3

Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom

ťuknite na položku

Prevziať správu.

Všetky prijaté správy sa predvolene ukladajú do pamäte zariadenia.

86

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Odpovedanie na správu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite

na ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.

3

Zadajte odpoveď a ťuknite na položku .

Poslanie správy ďalej

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.

3

Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite

na položku

Poslať správu ďalej.

4

Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné

informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa

príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo príjemcu manuálne.

5

V prípade potreby správu upravte a ťuknite na položku .

Uloženie súboru obsiahnutého v správe, ktorú prijmete

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite

na ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.

3

Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom

ťuknite na položku

Prevziať správu.

4

Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte

požadovanú možnosť.