Sony Xperia Z3 Compact - Melihat foto dan video

background image

Melihat foto dan video

Gunakan aplikasi Album untuk melihat foto dan memainkan video yang telah anda ambil

dengan kamera atau untuk melihat kandungan yang serupa, yang telah anda simpan ke

peranti anda. Semua foto dan video dipaparkan dalam grid yang disusun mengikut

kronologi.

1

Ketik ikon untuk membuka menu skrin utama Album

2

Lihat tayangan slaid semua imej atau imej yang telah anda tambahkan pada kegemaran

3

Seret tepi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama Album

4

Julat tarikh item dalam kumpulan semasa

5

Ketik foto atau video untuk membukanya dalam skrin penuh

6

Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat kandungan

Untuk melihat foto dan video

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Album .

3

Ketik foto atau video yang ingin anda lihat. Jika digesa, ketik >

Video > SEKALI

SAHAJA.

4

Kuis ke kiri untuk melihat foto atau video seterusnya. Kuis ke kanan untuk melihat

foto atau video sebelumnya.

Jika kedudukan skrin tidak berubah secara automatik apabila anda memusingkan peranti ke

sisi, aktifkan butang

Skrin autoputar di bawah Tetapan > Paparan > Putaran skrin.

Untuk menukar saiz imej kecil

Apabila melihat imej kecil foto dan video dalam Album, gerakkan dua jari ke arah

bertentangan untuk zum masuk atau cantumkan bersama dua jari untuk zum

keluar.

Untuk mengezum foto

Apabila anda melihat foto, gerakkan dua jari ke arah bertentangan untuk zum masuk

atau camtumkan bersama dua jari untuk zum keluar.

Untuk menonton tayangan slaid foto anda

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik

>

Tayangan slaid untuk mula memainkan semua foto dalam album.

2

Ketik foto untuk menamatkan tayangan slaid.

113

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memainkan video

1

Dalam Album, cari dan ketik video yang hendak dimainkan.

2

Ketik , kemudian ketik

Video > SEKALI SAHAJA.

3

Jika kawalan ulang main tidak dipaparkan, ketik skrin untuk memaparkannya.

Untuk menyembunyikan kawalan, ketik skrin sekali lagi.

Untuk menjeda video

1

Apabila video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.

2

Ketik .

Untuk maju pantas dan putar balik video

1

Apabila video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.

2

Seret penanda bar perkembangan ke kiri untuk putar balik atau ke kanan untuk

maju pantas.

Untuk melaraskan kelantangan video

Tekan kekunci kelantangan.