Sony Xperia Z3 Compact - Уредување на фотографии со апликацијата Уредувач на фотографии

background image

Уредување на фотографии со апликацијата Уредувач на
фотографии

Може да уредувате и да применувате ефекти на оригинални фотографии што ги имате направено
со камерата. На пример, може да ги измените светлосните ефекти. По зачувувањето на уредената
фотографија, оригиналната, неизменета верзија на фотографијата останува во уредот.

Уредување фотографии

Кога прегледувате фотографија, допрете го екранот за да се прикаже алатникот, па
допрете .

За да исечете фотографија

1

Кога прегледувате фотографија, допрете го екранот за да се прикажат лентите со алатки,
па допрете .

2

Доколку се побара изберете Уредувач на фотогр..

3

Допрете > Исечи.

4

Допрете Исечи за да изберете опција.

5

За да ја прилагодите рамката за сечење, допрете го и држете го работ на рамката. Кога ќе
се изгубат круговите на рабовите, влечете навнатре или нанадвор за да ја промените
големината на рамката.

6

За да ја промените големината на сите страни од рамката за сечење истовремено, допрете
го и држете го еден од четирите агли. Кога круговите на рабовите ќе исчезнат, соодветно
влечете го аголот.

7

За да ја преместите рамката за сечење на друга област на фотографијата, допрете и
држете во рамката, потоа повлечете ја на саканата положба.

8

Допрете

.

9

За да зачувате копија на фотографијата како што сте ја исекле, допрете Зачувај.

Примена на специјални ефекти на фотографијата

1

Кога прегледувате фотографија, допрете го екранот за да се прикажат алатниците, па
допрете .

2

Доколку се побара, одберете Уредувач на фотогр..

3

Допрете , па одберете опција.

4

Уредете ја фотографијата, па допрете Зачувај.

Приспособување на поставките за осветлување за фотографија

1

Кога прегледувате фотографија, допрете го екранот за да се прикаже алатникот, па
допрете .

2

Доколку се побара, одберете Уредувач на фотогр..

3

Допрете , па одберете опција и уредете ја како што сакате.

4

За да зачувате копија од уредената фотографија, допрете Зачувај.

115

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Поставување на нивото на заситеност за боите на фотографијата

1

Кога прегледувате фотографија, допрете го екранот за да се прикаже алатникот, па
допрете .

2

Доколку се побара, одберете Уредувач на фотогр..

3

Допрете , па одберете опција.

4

За да зачувате копија од уредената фотографија, допрете Зачувај.