Sony Xperia Z3 Compact - Користење на екранот на допир

background image

Користење на екранот на допир

Допирање

Отворете или изберете ставка.

Обележете или отстранете ја ознаката од поле за избирање или опција.

Внесете текст користејќи ја тастатурата на екранот

Допирање и држење

Преместете го објектот.

Активирајте го менито за објекти.

Активирајте режим на одбирање за да одберете, на пример, повеќе објекти од листата.

21

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Штипнување и ширење

Зумирајте или одзумирајте веб-страници, фотографии и мапи, а и кога фотографирате и снимате
видеа.

Поминување со прст

Лизгајте нагоре и надолу во список.

Лизгајте налево или надесно, на пример, меѓу окната на почетниот екран.

22

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Потчукнување

Лизгајте брзо, на пример, низ список или на веб страница. Може да го запреде лизгачкото
движење со допирање на екранот.