Sony Xperia Z3 Compact - Пренасочување повици

background image

Пренасочување повици

Повиците може да ги насочувате до друг примач, на пример, друг телефонски број, друг уред или
услуга за одговарање.

Пренасочување повици

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Повици.

3

Допрете Пренасочување повик и одберете опција.

4

Внесете го бројот на којшто сакате да ги пренасочите повиците, потоа допрете Вклучи.

Исклучување пренасочување повик

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повици > Пренасочување повик.

3

Одберете опција, потоа допрете Исклучи.