Sony Xperia Z3 Compact - Рециклирање на уредот

background image

Рециклирање на уредот

Имате стар уред што се мота по дома? Зошто не го рециклирате? Со тоа ќе ни помогнете одново
да ги користиме неговите материјали и компоненти, а и да ја заштитиме животната средина! На
www.sonymobile.com/recycle/ ќе дознаете повеќе за опциите за рециклирање во вашиот регион.

144

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.