Sony Xperia Z3 Compact - Апликација за поддршка

background image

Апликација за поддршка

Користете ја апликацијата за поддршка во уредот за да ги пребарувате упатствата за корисникот,
упатствата за решавање проблеми и да пронаоѓате информации за ажурирањата на софтверот и
други информации во врска со производот.

Пристапување до апликацијата за поддршка

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете , па одберете го потребниот објект за поддршка.

За да ја добиете најдобрата достапна поддршка, препорачуваме да се поврзете на
интернет кога ја користите апликацијата за поддршка.