Sony Xperia Z3 Compact - Сигнал және сағат

background image

Сигнал және сағат

Бір немесе бірнеше сигналды реттеуге ж

әне құрылғыға сақталған кез келген дыбысты дабыл

сигналы ретінде пайдалану

ға болады. Құрылғы өшірулі болғанда дабыл шықпайды.

К

өрсетілген сигнал уақытының пішімі 12 сағаттық немесе 24 сағаттық секілді жалпы уақыт

параметрлері

үшін таңдалған форматпен бірдей.

138

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

1

Сигналды

ң негізгі экранына кіру

2

Әлемдік сағатты көру және параметрлерді реттеу

3

Секунд

өлшер функциясына кіру

4

Таймер функциясына кіру

5

Опцияларды

қарау

6

Са

ғатқа арналған күн және уақыт параметрлерін ашу

7

Сигналды

қосу немесе өшіру

8

Жа

ңа сигнал қосу

Жаңа сигнал орнату

1

Негізгі экраннан белгішесін т

үртіңіз.

2

Сағат параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

т

үймесін түртіңіз.

4

Уақыт т

үймесін түртіп, қалаған мәнді таңдаңыз.

5

OK т

үймесін түртіңіз.

6

Егер

қаласаңыз, басқа сигнал параметрлерін түзетіңіз.

7

Сақтау т

үймесін түртіңіз.

Дыбысталғанда дабылды кейінге қалдыру

Кейінге қалдыру белгішесін т

үртіңіз.

Дыбысы шыққан кезде дабылды өшіру үшін

белгішесін о

ңға қарай сүйреңіз.

Кейінге қалдырылған дабылды өшіру үшін күй жолағын төмен сүйреп, хабарландыру
панелін ашыңыз да, белгішесін түртіңіз.

Қолданыстағы сигналды өңдеу

1

Сигнал ж

әне сағат қолданбасын ашып, түзетілетін сигналды түртіңіз.

2

Қажетті өзгертулерді енгізіңіз.

3

Сақтау т

үймесін түртіңіз.

Дабылды қосу немесе өшіру үшін

«Дабыл ж

әне сағат» қолданбасын ашып, дабыл жанындағы жүгірткіні қосу немесе өшіру

к

үйіне жылжытыңыз.

Сигналды жою

1

Сигнал ж

әне сағат бағдарламасын ашып, жойылатын дабылды түртіп ұстап тұрыңыз.

2

Дабылды жою т

үймесін түртіңіз, содан соң Иә түймесін түртіңіз.

139

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Дабыл үшін дыбыс орнату үшін

1

«Дабыл ж

әне сағат» қолданбасын ашып, өңдеу керек дабылды түртіңіз.

2

Дабыл дыбысы тарма

ғын түртіп, опцияны таңдаңыз немесе белігшесін түртіп,

музыка файлын та

ңдаңыз.

3

Дайын т

үймесін, содан кейін Сақтау пәрменін түртіңіз.

Дабылдың дыбыс деңгейлерін реттеу жолы туралы қосымша ақпаратты Дыбыс деңгейі
параметрлері
бетіндегі 55 бөлімінен қараңыз.

Дабылдың дыбыс деңгейін реттеу

1

Сигнал ж

әне сағат қолданбасын ашып, түзетілетін сигналды түртіңіз.

2

Дабыл дыб-ның деңг. астында

ғы дыбыс деңгейі жүгірткісін қалаған орынға

жылжыты

ңыз.

3

Сақтау т

үймесін түртіңіз.

Қайталанбалы сигналды орнату

1

Сигнал ж

әне сағат қолданбасын ашып, түзетілетін сигналды түртіңіз.

2

Қайталау т

үймесін түртіңіз.

3

Қатысты күндерге белгі қойып, OK түймесін түртіңіз.

4

Сақтау т

үймесін түртіңіз.

Сигналдың дірілдеу функциясын іске қосу

1

Сигнал ж

әне сағат қолданбасын ашып, түзетілетін сигналды түртіңіз.

2

Дірілдеу

ұяшығына белгі қойыңыз.

3

Сақтау т

үймесін түртіңіз.

Бүйірлік пернелердің жұмыс істеу күйлерін орнату

1

Сигнал ж

әне сағат қолданбасын ашып, өзгерту қажет сигналды таңдаңыз.

2

Бүйірлік перне жұмысы т

үймесін түртіп, дабыл барысында пернелер басылғанда

б

үйірлік пернелердің қажетті жұмыс істеу күйін таңдаңыз.

3

Сақтау т

үймесін түртіңіз.

140

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.