Sony Xperia Z3 Compact - Бейнекамера параметрлері

background image

Бейнекамера параметрлері

Бейнекамера параметрлерін реттеу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

б

өліміне айналдырыңыз.

3

Параметрлерді к

өрсету үшін белгішесін түртіңіз.

4

Реттегі

ңіз келетін параметрді таңдап, одан кейін өзгеріс енгізіңіз.

Бейнекамера параметрлерін шолу

Бейне ажыратымдылығы

Бейне ажыратымдылы

ғын әр түрлі пішімдерге реттеу.

Full HD (30 кадр/сек)
1920×1080(16:9)
Кадр жылдамды

ғы 30 және жақтарының ара қатынасы 16:9 Full HD (толық жоғары анықтық).

Full HD (60 кадр/сек)
1920×1080(16:9)
Кадр жылдамды

ғы 60 және жақтарының ара қатынасы 16:9 Full HD (толық жоғары анықтық).

HD
1280×720(16:9)

Қатынасы 16:9 HD (ажыратымдылығы жоғары) пішімі.

VGA
640×480(4:3)

Қатынасы 4:3 VGA пішімі.

MMS
Мультимедиалы

қ хабармен жіберуге сәйкес бейнелер түсіріңіз. Бұл бейне пішімінің жазу уақыты бейне файлдары

мультимедиа хабарына сыю

үшін шектелген.

Кідірісті таймер

Кідірісті таймер к

өмегімен құрылғыны ұстамай-ақ бейне түсіруге болады. Оны барлық адам

бейнеде болуы

үшін пайдаланыңыз. Сонымен қатар, кідірісті таймерді бейне жазғанда дірілдемеу

үшін пайдалануыңызға болады.

Қосулы (10 секунд)
Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 10-секундтық кідірісті орнатыңыз.

Қосулы (2 секунд)
Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 2-секундтық кідірісті орнатыңыз.

0,5 сек.
Камера экранын т

үрткеннен бейнеге түсірілгенге дейін жарты секундтық кідірісті орнатыңыз.

Өшірулі
Камера экранын бас

қаннан кейін дереу бейне жазыла бастайды.

Smile Shutter™ (бейне)

Бейнеге т

үсірмес бұрын камера қандай жымиюға реакция көрсететінін анықтау үшін Smile

Shutter™ функциясын

қолданыңыз.

Фокус режимі

Фокус параметрі бейнеге т

үсірілген нысанның қай бөлігі анық болу керектігін басқарады. Үздіксіз

автофокус

қосулы кезде, камера ақ фокус жақтауындағы аумақты анық болуын қамтамасыз ету

үшін фокусты реттеп отырады.

110

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Жекелей автофокустау
Камера автоматты т

үрде таңдалған нысанға фокусталады. Үздіксіз автофокус қосулы.

Беттерді табу
Экранда жа

қтаумен белгіленген бес бетке дейін бетті автоматты түрде табады. Камера автоматты түрде ең жақын бетке

фокусталады. Сондай-а

қ, экранда түрту арқылы қай бетке фокусталу керек екенін таңдауға болады. Камера экранын

т

үрткенде, қай бет таңдалғанын және фокуста екенін көрсететін сары жақтауды көрсетеді. Беттерді табу мүмкіндігі

барлы

қ көрініс түрінде пайдаланылмайды. Үздіксіз автофокус қосулы.

Нысанды бақылау
К

өрсеткіш тетікте түрту арқылы нысанды таңдаған кезде, камера оны сіз үшін бақылап отырады.

HDR бейнесі

Арт

қы жарық деңгейі жоғары болғанда немесе қарама-қарсылық анық болған жағдайларда

бейне т

үсіру үшін HDR (жоғары динамикалық ауқым) параметрін пайдаланыңыз. HDR параметрі

кішігірім элементтерді

ң жоғалуының орнын толтырады және қараңғы әрі жарық аумақтары

д

ұрыс көрсетілген сурет жасайды.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Өлшеу

Б

ұл функция түсіргіңіз келетін суреттің жарығының түсуін өлшеу арқылы дұрыс теңестірілген

экспозицияны автоматты т

үрде анықтайды.

Ортасында
Кескінні

ң ортасын өлшеп, сол жерде тұрған субъектінің жарықтығы негізінде экспозицияны анықтайды.

Аймақ
Т

үсіргіңіз келетін кескіннің ең кіші бөлігіндегі экспозицияны реттейді.

Бет
Бетке т

үскен жарық мөлшерін өлшеп, бет тым қараңғы не тым ашық болмайтындай етіп экспозицияны реттейді.

Мульти
Те

ңестірілген экспозицияны анықтау үшін кескінді бірнеше аумаққа бөліп, әрбір аумақты өлшейді.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде бар.

SteadyShot™

Бейне т

үсірген кезде құрылғыны қозғалтпай ұстау қиын болуы мүмкін. Тұрақтандырғыш қолдың

аздап

қимылдауын елемеуге көмектеседі.

Зерделі белсенді
Камераны

ң жалпы және айтарлықтай дірілдеуін жою үшін іске қосыңыз.

Стандартты
Камераны

ң қатты дірілдеуін жою үшін іске қосыңыз.

Өшірулі
Т

ұрақтандырғыш өшірілген.

Микрофон

Бейнеге т

үсіру барысында айналадағы дыбыстарды жазуға немесе жазбауға болады.

Алдын ала көру

Т

үсіргеннен кейін бейнелерді алдын ала көруге болады.

Қосулы
Бейнені

ң алдын ала көрінісі түсірген соң бірден пайда болады.

Өңдеу
Бейне т

үсіргеннен кейін өңдеу үшін ашылады.

Өшірулі
Т

үсіргеннен кейін бейне сақталады және алдын ала көрініс ашылмайды.

111

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Шам жарығы

Жары

қ аз немесе арттан жарық түскен кезде бейне жазу үшін шам жарығын пайдаланыңыз.

Бейне жары

қтандырғышының белгішесі тек бейнекамера экранында қол жетімді.

Жары

қтандыру нашар болса да, кейде бейне сапасы жарықсыз жақсырақ болатынын ұмытпаңыз.

Қосулы

Өшірулі

Көріністі таңдау

К

өріністі таңдау мүмкіндігі алдын ала бағдарламаланған бейне көріністерді пайдаланып, жалпы

жа

ғдайларға камераны жылдам реттеу үшін көмектеседі. Әрбір көрініс параметрі белгілі бір

т

үсіру ортасында ең жоғары бейне сапасын алатын етіп жасалады.

Өшірулі
К

өріністі таңдау мүмкіндігі өшірулі және бейнелерді қолмен түсіруге болады.

Нысан реңкін жұмсарту
Фон ж

ұмсақ болғанда бейне түсіру үшін пайдаланыңыз.

Пейзаж
Пейзажды

ң бейнелері үшін пайдаланыңыз. Камера алыс нысандарға фокусталады.

Түнгі көрініс

Қосылған кезде жарық сезгіштігі күшейеді. Әлсіз жарықтанған ортада пайдаланыңыз. Жылдам қозғалатын

нысандарды

ң бейнелері бұлдыр болуы мүмкін. Қолыңызды бір қалыпты ұстаңыз немесе тұғырды

пайдаланы

ңыз. Бейне сапасын жақсарту үшін өте жарық жерлерде түнгі режимді өшіріңіз.

Жағажай
Те

ңіз немесе көл жағасындағы көріністерге қолданыңыз.

Қар
Арты

қ ұсталған бейнелер болмауы үшін жарық ортада пайдаланыңыз.

Спорт
Тез

қозғалатын нысандардың бейнелері үшін пайдаланыңыз. Спорттық экспозиция уақыты қозғалыс кезіндегі

б

ұлыңғырлықты азайтады.

Кеш
Жары

ғы аз орталарда ғимарат ішінде бейне жазу үшін пайдаланыңыз. Бұл көрініс ғимарат ішіндегі фондық

жары

қты немесе май шам жарығын пайдаланады. Жылдам қозғалатын нысандардың бейнелері бұлдыр болуы

м

үмкін. Қолыңызды бір қалыпты ұстаңыз немесе тұғырды пайдаланыңыз.

112

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.