Sony Xperia Z3 Compact - שימוש ביישום Smile Shutter™‎‎ לצילום פרצופים מחייכים

background image

תייגולונכטב

Smile Shutter™

ידכ

םלצל

םינפ

קוידב

עגרב

ךויחה

.

המלצמה

ההזמ

דע

השימח

םיפוצרפ

תרחובו

דחא

םהמ

ךרוצל

יוהיז

ךויח

דוקימו

יטמוטוא

.

רשאכ

ההוזמ

ךויח

םינפב

ורחבנש

,

המלצמה

תמלצמ

תיטמוטוא

.

ידכ

ליעפהל

תא

הנוכתה

Smile Shutter™

1

לעפה

תא

המלצמה

.

2

שקה

לע

.

3

שפח

תא

יוהיז

ךויח

שקהו

וילע

,

רחבו

תמר

ךויח

.

94

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

םלצל

םולצת

תועצמאב

Smile Shutter™

1

רשאכ

המלצמה

החותפ

תורשפאהו

Smile Shutter™

תלעפומ

,

ןווכ

תא

המלצמה

לא

אשונ

םוליצה

.

המלצמה

רחבת

תא

ףוצרפה

ובש

דקמתת

.

2

םינפה

ורחבנש

םיעיפומ

ךותב

תרגסמ

תינועבצ

םוליצהו

עצבתמ

תיטמוטוא

.

3

םא

אל

ההוז

ךויח

,

ץחל

לע

שקמ

המלצמה

ידכ

םלצל

ןפואב

ינדי

.

תפסוה

םוקימה

יפרגואיגה

םימולצתל

ךלש

לעפה

תא

גויתה

יפרגואיגה

ידכ

ףיסוהל

תונומתל

התאש

םלצמ

תא

םוקימה

יפרגואיגה

רעושמה

ךלש

)

תיגת

תיפרגואיג

.(

םוקימה

יפרגואיגה

עבקנ

תועצמאב

תותשר

תויטוחלא

)

תותשר

תוירלולס

וא

Wi-Fi

(

וא

תייגולונכט

GPS

.

רשאכ

עיפומ

ךסמב

המלצמה

,

גויתה

יפרגואיגה

לעפומ

ךא

םוקימה

יפרגואיגה

אל

אצמנ

.

רשאכ

עיפומ

,

גויתה

יפרגואיגה

לעפומ

םוקימהו

יפרגואיגה

ןימז

,

ןתינו

גייתל

תיפרגואיג

תא

םולצתה

.

םא

אל

עיפומ

ףא

דחא

םילמסהמ

וללה

,

ןמיס

גויתהש

יפרגואיגה

וניא

ליעפ

.

ידכ

ליעפהל

גוית

יפרגואג

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

תורדגה

<

םוקימ

.

3

שקה

לע

גתמ

הלעפהה

/

יוביכ

.

4

לעפה

תא

המלצמה

.

5

שקה

לע

.

6

שקה

לע

דוע

<

תרימש

םימוקימ

.

רורג

תא

ןווחמה

הנימי

.

תורדגה

תויללכ

לש

המלצמה

יבצמ

הדיכל

יטמוטוא

בטמ

תא

תורדגהה

ידכ

ומיאתיש

לכל

תריז

םוליצ

.

ינדי

ןנווכ

תא

תורדגה

המלצמה

ןפואב

ינדי

.

Sound Photo

םלצ

םע

עמש

עקר

.

יוביר

תומלצמ

טלקה

תריז

םוליצ

תחא

רפסממ

תויווז

ךסמב

דחא

.

םינפ

הנומתב

םלצ

וב

-

תינמז

תועצמאב

יתש

תומלצמה

,

תימדקה

תירוחאהו

.

ואידיו

4K

םלצ

םינוטרס

תוכיאב

4K ultra high definition

.

Timeshift video

םלצ

םינוטרס

בצקב

תורגסמ

הובג

לחהו

םיטקפא

לש

ךוליה

יטיא

.

טקפא

AR

םלצ

םימולצת

וא

ינוטרס

ואדיו

םע

תוריז

םוליצ

תויומדו