Sony Xperia Z3 Compact - Čtení a odesílání zpráv

background image

Čtení a odesílání zpráv

Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde

seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté. Chcete-li

posílat zprávy MMS, musíte mít v zařízení správné nastavení těchto zpráv. Další

informace naleznete v části

Nastavení Internetu a zpráv MMS

na straně 44.

Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného

jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší

v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

1

Návrat na seznam konverzací

2

Zavolání odesílateli zprávy

3

Zobrazení dalších možností

4

Odeslané a přijaté zprávy

5

Odeslání hotové zprávy

6

Přidání příloh

Vytvoření a odeslání zprávy

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu , poté najděte položku a

ťukněte na ni.

2

Ťukněte na tlačítko .

3

Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které

jste k němu uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce

nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.

4

Chcete-li odeslat skupinovou zprávu, opakujte výše popsaný postup a přidejte

další příjemce.

5

Ťukněte na možnost

Psát zprávu a zadejte text zprávy.

6

Pokud chcete připojit přílohu, vyberte požadovanou možnost.

7

Chcete-li zprávu odeslat, ťukněte na možnost .

Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí

označení

Koncept.

Přečtení přijaté zprávy

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Klepněte na požadovanou konverzaci.

3

Pokud nebyla zpráva dosud stažena, klepněte na položku zprávy a podržte zde

prst, potom ťukněte na volbu

Stáhnout zprávu.

Ve výchozím nastavení jsou všechny přijaté zprávy ukládány do paměti v zařízení.

83

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Odpověď na zprávu

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.

3

Zadejte odpověď a ťukněte na položku .

Předání zprávy

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a pak ťukněte na možnost .

2

Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.

3

Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na

položku

Předat zprávu.

4

Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které

jste k němu uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce

nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.

5

V případě potřeby zprávu upravte a ťukněte na možnost .

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

1

Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.

3

Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst,

potom ťukněte na volbu

Stáhnout zprávu.

4

Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte

požadovanou možnost.