Sony Xperia Z3 Compact - Nastavení režimu Nerušit

background image

Nastavení režimu Nerušit

Zařízení můžete nastavit do režimu Nerušit a ručně určit, jak dlouho zařízení v režimu

Nerušit bude. Můžete také nastavit, aby zařízení přepínalo do režimu Nerušit

automaticky.

Žádný časový limit Zařízení zůstane v tichém režimu do opětovného ručního zapnutí zvuku.

Na jednu hodinu

Zařízení zůstane v tichém režimu jednu hodinu. Dobu můžete upravit ťuknutím na ikonu

minus nebo plus.

Aktivace režimu Nerušit

Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti, až se objeví symbol .

Rychlé přepínání mezi režimy Nerušit/Vibrace/Zvuk

1

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti, dokud se nezobrazí , nebo .

2

Ťuknutím na položku , nebo rychle přepnete mezi režimem Vibrace/Zvuk.

Chcete-li aktivovat režim Nerušit, stiskněte v režimu Vibrace tlačítko ovládání

hlasitosti.

55

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Naplánování intervalů režimu Nerušit

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk a oznámení > Nerušit > Automatická

pravidla.

3

Vyberte čas či událost pro naplánování intervalů režimu Nerušit nebo přidejte nové

pravidlo.

4

Ťukněte na možnost

Dny, zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a pak ťukněte

na možnost

Hotovo.

5

Pomocí možnosti

Čas zahájení zadejte počáteční čas a ťukněte na tlačítko OK.

6

Pomocí možnosti

Čas ukončení zadejte koncový čas a ťukněte na tlačítko OK.

Zařízení se v určených časech přepne do režimu bez vyrušování.

Nastavení výjimek z režimu Nerušit

Můžete určit, které typy oznámení budou v režimu Nerušit doprovázeny zvukem, a

můžete také filtrovat tato vyrušení na základě jejich původce. Mezi nejběžnější typy

výjimek patří:

Události v kalendáři a připomenutí

Hovory

Zprávy

Budíky

Povolení výjimek v režimu Nerušit

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk a oznámení > Nerušit > Pouze prioritní.

3

Přetáhněte posuvník vedle požadované možnosti.

Postup přidružení výjimek s konkrétními oznámeními

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk a oznámení > Nerušit > Pouze prioritní.

3

Vyberte požadovanou možnost.