Sony Xperia Z3 Compact - Poboljšavanje zvuka

background image

Poboljšavanje zvuka

Poboljšanje kvaliteta zvuka pomoću funkcije ekvalizatora

1

Otvorite meni početnog ekrana aplikacije Muzika, a zatim kucnite

Postavke >

Postavke zvuka > Zvučni efekti > Ekvalizator.

2

Ukoliko želite ručno prilagoditi zvuk, dugme za opseg frekvencije povucite prema

gore ili prema dolje. Da biste automatski prilagodili zvuk, kucnite

i odaberite

stil.

Za uključivanje svojstva okružujućeg zvuka

1

Otvorite meni početnog ekrana aplikacije Muzika, zatim kucnite na

Postavke >

Postavke zvuka > Zvučni efekti > Poboljš. kvalitet zv. (VPT).

2

Listajte lijevo ili desno da odaberete postavku, zatim kucnite na

OK da potvrdite.

93

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.