Sony Xperia Z3 Compact - Dijeljenje mobilne veze za prijenos podataka

background image

Dijeljenje mobilne veze za prijenos podataka

Mobilnu vezu za prijenos podataka možete podijeliti s drugim uređajima na nekoliko

načina:

USB pristup internetu putem telefona-domaćina – podijelite mobilnu vezu za prijenos

podataka s jednim računarom pomoću USB kabla.

Bluetooth® pristup internetu putem telefona-domaćina – podijelite mobilnu vezu za

prijenos podataka s maksimalno pet drugih uređaja pomoću funkcije Bluetooth®.

Prenosna Wi-Fi pristupna tačka – podijelite mobilnu vezu za prijenos podataka

istovremeno s maksimalno 8 drugih uređaja, uključujući uređaje koji podržavaju

tehnologiju WPS.

Dijeljenje veze za prijenos podataka korištenjem USB kabla

1

Deaktivirajte sve veze putem USB kabla na uređaju.

2

Koristite USB kabl isporučen uz uređaj da biste povezali uređaj s računarom.

3

Na ekranu Početni ekran kucnite .

4

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Tel. kao modem i prijenosna pristupna

tačka.

5

Povucite klizač pored stavke

USB pristup internetu udesno, a zatim kucnite OK

ako se pojavi upit. se prikazuje na statusnoj traci kada se uspostavi veza.

6

Da biste zaustavili dijeljenje veze za prijenos podataka, povucite klizač pored

stavke

USB pristup internetu ulijevo ili isključite USB kabl.

Ne možete dijeliti vezu za prijenos podataka uređaja i SD karticu preko USB kabla u isto

vrijeme.

47

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za dijeljenje mobilne veze za prijenos podataka sa drugim Bluetooth® uređajem

1

Vaš uređaj i Bluetooth® uređaj moraju biti upareni, a na uređaju mora biti aktiviran

mobilni promet podataka.

2

Vaš uređaj: Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

3

Pronađite i kucnite na

Postavke > Više > Tel. kao modem i prijenosna pristupna

tačka i klizač pored Bluetooth dijeljenje veze povucite udesno.

4

Bluetooth® uređaj: Postavite uređaj tako da mrežnu vezu dobije putem

Bluetootha®. Ako je uređaj računar, pogledajte relevantne upute kako biste dovršili

postavljanje. Ako uređaj koristi Android™ operativni sistem, kucnite na ikonu

postavki pored imena uređaja koji je uparen u

Postavke > Bluetooth > Upareni

uređaji, zatim označite Pristup internetu kvadratić.

5

Vaš uređaj: Sačekajte da se pojavi na statusnoj traci. Kad se pojavi,

postavljanje je završeno.

6

Da biste zaustavili dijeljenje mobilne veze za prijenos podataka, klizač pored

Bluetooth dijeljenje veze povucite ulijevo.

Funkcija

Bluetooth dijeljenje veze se isključi svaki put kad isključite uređaj ili Bluetooth®

funkciju.

Za više informacija o uparivanju i uključivanju mobilnog prometa podataka, pogledajte

Uparivanje uređaja s drugim Bluetooth® uređajem

na stranici 127 i

Dodavanje virtuelne

privatne mreže

na stranici 51.

Korištenje uređaja kao prijenosne Wi-Fi pristupne tačke

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Tel. kao modem i prijenosna pristupna

tačka.

3

Kucnite

Postavke prenosne Wi-Fi prist. tačke > Konfiguriraj pristupnu tačku za

Wi-Fi.

4

Unesite informacija za

Naziv mreže (SSID).

5

Da biste odabrali vrstu sigurnosti, kucnite polje

Sigurnost. Ako je potrebno unesite

lozinku.

6

Kucnite

Sačuvati.

7

Kucnite i zatim povucite klizač pored stavke

Pren. Wi-Fi prist. tačka udesno.

8

Ako se pojavi upit, kucnite

OK da biste potvrdili. Na statusnoj traci se prikazuje

kada prijenosna Wi-Fi pristupna tačka postane aktivna.

9

Da biste zaustavili dijeljenje veze za prijenos podataka preko Wi-Fi mreže, povucite

klizač pored stavke

Pren. Wi-Fi prist. tačka ulijevo.

Dozvoljavanje uređaju koji podržava WPS da koristi mobilnu vezu za prijenos

podataka

1

Provjerite da li uređaj funkcionira kao prijenosna Wi-Fi pristupna tačka.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Tel. kao modem i prijenosna pristupna

tačka > Postavke prenosne Wi-Fi prist. tačke.

4

Kucnite klizač

Dostupan kako biste omogućili funkciju.

5

U opciji

Konfiguriraj pristupnu tačku za Wi-Fi provjerite da li je prijenosna

pristupna tačka osigurana lozinkom.

6

Kucnite

WPS hardversko dugme, a zatim slijedite odgovarajuće upute.

Alternativno, kucnite >

Unos WPS PIN-a, a zatim unesite PIN koji se prikaže na

uređaju koji podržava WPS.

48

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Promjena imena ili osiguravanje prijenosne pristupne tačke

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Tel. kao modem i prijenosna pristupna

tačka.

3

Kucnite

Postavke prenosne Wi-Fi prist. tačke > Konfiguriraj pristupnu tačku za

Wi-Fi.

4

Unesite

Naziv mreže (SSID) za mrežu.

5

Da biste odabrali vrstu sigurnosti, kucnite polje

Sigurnost.

6

Ako je potrebno unesite lozinku.

7

Kucnite

Sačuvati.