Sony Xperia Z3 Compact - Споделяне на съдържание с DLNA Certified™‎ устройства

background image

Споделяне на съдържание с DLNA Certified™ устройства

Можете да разглеждате или изпълнявате мултимедийно съдържание, записано във вашето
устройство, на други устройства, като например телевизор или компютър. Тези устройства трябва
да са в същата безжична мрежа и може да са телевизори или високоговорители Sony или DLNA
Certified™ продукти от Digital Living Network Alliance. Можете също да разглеждате или
изпълнявате съдържание от други DLNA Certified™ устройства на вашето устройство.
След като настроите споделянето на съдържание между устройствата, можете например да
слушате на устройството си музика от файлове, съхранени във вашия домашен компютър, или да
разглеждате снимки, направени с камерата на устройството, върху широкоекранен телевизор.

Възпроизвеждане на файлове от DLNA Certified™ устройства на
вашето устройство

Когато възпроизвеждате файлове от друго DLNA Certified™ устройство на вашето устройство,
това друго устройство действа като сървър. С други думи, то споделя съдържание чрез мрежа.
Устройството сървър трябва да има разрешена функция за споделяне на съдържание и да даде
на вашето устройство разрешение за достъп. То трябва също така да е свързано към една и съща
Wi-Fi мрежа с вашето устройство.

Възпроизвеждане на споделена музика на вашето устройство

1

Уверете се, че устройствата, с които искате да споделяте файлове, са свързани към една и
съща Wi-Fi мрежа с вашето устройство.

2

От Начален екран, натиснете , след което намерете и натиснете .

3

Плъзнете левия край на началния екран на "Music" надясно, след което натиснете
Домашна мрежа.

4

Изберете устройство от списъка на свързаните устройства.

5

Прегледайте папките на свързаното устройство и изберете записа, който искате да бъде
възпроизведен. След като го изберете, записът започва да се възпроизвежда автоматично.

Изпълнение на споделено видео на вашето устройство

1

Уверете се, че устройствата, с които искате да споделяте файлове, са свързани към една и
съща Wi-Fi мрежа с вашето устройство.

2

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Видео.

3

Плъзнете левия край на началния екран на "Видео" надясно, след което натиснете
Домашна мрежа.

4

Изберете устройство от списъка на свързаните устройства.

5

Прегледайте папките на свързаното устройство и изберете видеоклипа, който искате да
изпълните.

126

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Разглеждане на споделена снимка на вашето устройство

1

Уверете се, че устройствата, с които искате да споделяте файлове, са свързани към една и
съща Wi-Fi мрежа с вашето устройство.

2

От Начален екран, натиснете , след което намерете и натиснете Албум.

3

Плъзнете левия край на началния екран на "Албум" надясно и натиснете Домашна
мрежа
.

4

Изберете устройство от списъка на свързаните устройства.

5

Разгледайте папките на свързаното устройство и изберете снимка, за да я разгледате.

Възпроизвеждане на файлове от вашето устройство на устройства
DLNA Certified™

Преди да можете да разглеждате или възпроизвеждате мултимедийни файлове от вашето
устройство на други DLNA Certified™ устройства, трябва да активирате функцията за споделяне
на файлове на устройството. Устройствата, с които споделяте съдържание, се наричат клиентски
устройства. Например, клиентски устройства могат да бъдат телевизор, компютър, таблет.
Устройството ви работи като медиен сървър, когато прави съдържанието налично за клиентските
устройства. Когато активирате функцията за споделяне на файлове на устройството, трябва също
така да дадете разрешение за достъп до клиентските устройства. След като го направите, тези
устройства се появяват като регистрирани устройства. Устройствата, които чакат разрешение за
достъп, са изброени като чакащи устройства.

Настройване на споделяне на файлове с други DLNA Certified™ устройства

1

Свържете устройството си към Wi-Fi мрежа.

2

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Настройки >
Свързване на устройство > Мултимедиен сървър.

3

За да включите функцията Споделяне на съдържание, преместете плъзгача. В
лентата на състоянието се появява . Сега устройството ви може да работи като медиен
сървър.

4

Свържете компютъра си или други устройства към същата Wi-Fi мрежа като вашето
устройство.

5

В лентата на състоянието на устройството ви се показва известие. Отворете известието и
задайте разрешения за достъп за всяко от устройствата.

Инструкциите за настройка на споделянето на файлове с помощта на DLNA™ се
различават в зависимост от клиентското устройство. За повече информация вижте в
ръководството за потребителя на клиентското устройство. Ако устройството не може да
се свърже с клиент в мрежата, проверете дали Wi-Fi мрежата ви работи.

Можете също така да влезете в меню Мултимедиен сървър от някои приложения като
„Музика“, „Албум“ или „Видео“, като плъзнете левия край на началния екран на
приложението надясно и след това натиснете Настройки > Мултимедиен сървър.

Спиране на споделяне на файлове с други DLNA Certified™ устройства

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на устройство >
Мултимедиен сървър.

3

Преместете плъзгача до Споделяне на съдържание наляво.

Задаване на разрешение за достъп на ново устройство

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на устройство >
Мултимедиен сървър.

3

Изберете устройство от списъка Чакащи устройства.

4

Изберете ниво на разрешение за достъп.

127

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Промяна на наименованието на регистрирано устройство

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на устройство >
Мултимедиен сървър.

3

Изберете устройство от списъка Регистрирани устройства, след което изберете
Промяна на името.

4

Въведете новото наименование на устройството, след което натиснете ОК.

Промяна на нивото на достъп на регистрирано устройство

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на устройство >
Мултимедиен сървър.

3

Изберете устройство от списъка Регистрирани устройства.

4

Докоснете Пром. нивото на достъп и изберете опция.

Получаване на помощ относно споделяне на съдържание с други DLNA
Certified™ устройства

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки >Свързване на устройство >
Мултимедиен сървър.

3

Докоснете , след което докоснете Помощ.

Показване на файлове на друго устройство с помощта на Throw

С помощта на DLNA™ технологията можете да насочите или „хвърлите“ (Throw) мултимедийно
съдържание от вашето устройство към друго устройство, свързано към същата Wi-Fi мрежа.
Приемащото устройство трябва да може да функционира като визуализатор на цифрово
съдържание (Digital Media Renderer, DMR) и да изпълнява съдържанието, получено от вашето
устройство. Телевизор, който поддържа DLNA™, или компютър с Windows® 7 или по-нова версия
са примери за DMR устройства.

Стъпките за изпълняване на споделено мултимедийно съдържание може да се
различават в зависимост от устройството-клиент. Потърсете повече информация в
ръководството за потребителя на DMR устройството.

Съдържание, защитено чрез технологията за управление на цифрови права (DRM), не
може да бъде изпълнявано на визуализатор на цифрово съдържание чрез DLNA™
технология.

Разглеждане на снимки или видеоклипове от вашето устройство на DMR
устройство

1

Уверете се, че сте настроили правилно DMR устройството и че то е свързано към една и
съща Wi-Fi мрежа с вашето устройство.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Албум.

4

Прегледайте и отворете снимките и видеоклиповете, които искате да видите.

5

Натиснете екрана, за да се покаже лентата с инструменти, след което натиснете , след
което натиснете Throw и изберете DMR устройството, с което искате да споделите
съдържание. Избраното съдържание започва да се изпълнява в хронологичен ред на
устройството, което изберете.

6

За да прекъснете връзката с DMR устройството, натиснете и изберете Прекъсване.
Файлът спира да се изпълнява на DMR устройството, но продължава да се изпълнява на
устройството ви.

Можете също да споделяте видеоклипове от приложението „Видео“ на вашето
устройство, като натиснете видеоклипа и след това натиснете , след което натиснете
Throw.

128

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Възпроизвеждане на музика на устройство-клиент чрез Throw

1

Уверете се, че сте настроили правилно DMR или DLNA™ устройството-клиент и че то е
свързано към една и съща Wi-Fi мрежа с вашето устройство.

2

От Начален екран, натиснете , след което намерете и натиснете .

3

Изберете категорията за музика и потърсете записа, който искате да споделите, след което
го натиснете.

4

Натиснете и изберете устройството-клиент, с което искате да споделите съдържание.
Записът започва да се възпроизвежда автоматично на устройството, което изберете.

5

За да прекъснете връзката с устройството-клиент, натиснете .